Last updated: 19/01/2020 19/01/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Anmodningen ble tatt til følge. Dissens.

Kvinne søkte beskyttelse i 2008. Hun fremla ikke pass, men nasjonalt ID-kort. Klageren opplyste å frykte forfølgelse pga. ulovlig utreise, at barna hadde forlatt landet ulovlig og at barna var pinsevenner. UDIs avslag ble opprettholdt i UNEs vedtak og i syv etterfølgende beslutninger. I en ny omgjøringsanmodning anførte klageren at hun hadde politisk sur place-aktivitet i Norge, samt at hun selv var blitt pinsevenn.

Nemnda bemerket blant annet at klageren hadde svært lav generell troverdighet, dette pga. skiftende forklaringer og motstridende opplysninger. I nemndmøtet fremkom det bl.a. klart at klageren likevel ikke var pinsevenn. Et flertall bestående av nemndleder, et nemndmedlem fant ikke å kunne legge til grunn noen av anførslene som knyttet seg til tiden i hjemlandet. Det andre nemndmedlemmet hadde heller ikke tiltro til historien, men la likevel noe til grunn.

Klagerens anførsel om sin politiske aktivitet i Norge ble lagt til grunn av alle. I den videre vurderingen kom det ene nemndmedlemmet til at klageren på bakgrunn av sin sur place-aktivitet ville risikere forfølgelse ved retur til hjemlandet, og at hun således fylte vilkårene i utl. § 28 første ledd bokstav a. Det andre nemndmedlemmet var ikke enig i dette, men mente at klageren kunne risikere alvorlige overgrep ved retur pga. at hun muligens hadde en utestående bot, og at hun derfor fylte vilkårene etter lovens § 28 første ledd bokstav b. Nemndleder fant at det ikke var grunnlag for tillatelse etter noen av bestemmelsene. Da det uansett var flertall for innvilgelse etter § 28 første ledd, og for å få et resultat i saken, sluttet likevel nemndleder seg subsidiært til at klageren ble gitt tillatelse etter bokstav a.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort.

Var dette sammendraget nyttig?