children's hands

Photo: Adobe stock

En intern gjennomgang av 54 utvisningssaker i UNE i 2019 viste at berørte barn ble hørt ved at foreldre eller advokat sendte inn informasjon om barnets situasjon.

Det var bare saker om utvisning for brudd på utlendingsloven som var med i gjennomgangen.

Ingen barn som var berørt av disse 54 sakene, ble hørt muntlig av UNE.

«Dette kan forklares med at de fleste av de berørte barna er svært unge barn», står det i praksisnotatet som oppsummerer gjennomgangen.

I notatet står det videre at UNE i noen få saker har etterspurt barnets synspunkt eller mening i den skriftlige saksbehandlingen.

Alle avgjørelsene ble fattet i perioden fra juli 2018 og til juni 2019. Bakgrunnen for gjennomgangen var å undersøke hvordan UNE vurderer hva som er til barnets beste i utvisningssaker. Hvordan saksbehandlingen i UNE ivaretar barnets rett til å bli hørt, er også omtalt i praksisnotat.

Praksisnotater er UNEs offisielle beskrivelse av egen praksis innenfor bestemte temaer. Notatene gjennomgås jevnlig og oppdateres ved behov.

Fakta om høring av barn

  • Barn har en rett til å bli hørt i alle avgjørelser som handler om dem. Det står i FNs barnekonvensjon artikkel 12 og i Grunnloven § 104. Dette betyr at barn har rett til å si hva de tenker og mener i saker som handler om dem eller familien deres.
  • I utlendingssaker er høring av barn blant annet regulert i utlendingsloven § 81 og utlendingsforskriften § 17-3.
  • Utgangspunktet for norsk forvaltning er skriftlig saksbehandling. Skriftlig høring er også utgangspunktet i de fleste av UNEs saker fordi barnets syn vanligvis fremgår av dokumentene i saken.
  • I utlendingsforvaltningen skal Utlendingsdirektoratet som førsteinstans påse at barn blir hørt. UNE må som klageinstans kontrollere at UDI har ivaretatt høringsretten. UNE skal også sørge for at barnets rett til å bli hørt er ivaretatt i klageomgangen, særlig der det har gått lang tid og der barnets situasjon har endret seg.
  • Barn kan gi uttrykk for hva de mener på flere måter i UNEs saker. Noen barn skriver selv til UNE på eget initiativ, eller etter at UNE har oppfordret til det. De kan også formidle synspunktene sine til foreldre, en fullmektig eller andre voksne. UNE innkaller også noen barn til en samtale.

Les mer