hender-une-grønn-1500x1000px.jpg

Nye rutiner tilrettelegger for at flere enn før kan forklare seg muntlig.

Saksbehandlingen i UNE er i hovedsak skriftlig, og hittil har det først og fremst vært i forbindelse med nemndmøter at søkeren har fått forklare seg muntlig. Med nye rutiner tilrettelegger UNE nå også for at søkere kan bli innkalt til en samtale ved behov.

− En felles fremgangsmåte for å innkalle til og gjennomføre samtaler på, har vært etterspurt av beslutningstakerne i UNE. Nye rutiner gjør det enklere å innkalle til en samtale og skal også gi forutsigbarhet og ivareta søkerens behov, sier Øyvind Havnevik, avdelingsdirektør i UNE.

Formålet med en samtale vil være få relevante opplysninger for saken. Det er en nemndleder som avgjør om det er behov for en samtale. En samtale kan være aktuelt for å høre barn, for sårbare personer som har vanskelig for å uttrykke seg skriftlig og i tilfeller der UDIs asylintervju er mangelfullt.

De nye rutinene er beskrevet i rutinebeskrivelsen RB-36.

Endringen imøtekommer Graverutvalgets forslag om større innslag av muntlighet i behandlingen av saker, utover nemndmøter. I rapporten foreslår utvalget korte, muntlige møter som utelukkende tar opp de spørsmålene som begrunner muntlighet.

En samtale skal ikke brukes i stedet for et nemndmøte. Hvis det er tvil om hva som er riktig resultat, skal saken behandles i et nemndmøte.

Fakta om saksbehandlingen

  • Saksbehandlingen i UNE er i hovedsak skriftlig. Hvis det er gode grunner til at en søker bør forklare seg muntlig, kan en nemndleder innkalle søkeren til en samtale.
  • Søkeren og utlendingsmyndighetene har et delt ansvar for å opplyse saken. Søkeren har en plikt til å forklare seg og ettersende nye opplysninger, og utlendingsmyndighetene skal etterspørre informasjon hvis de ser at noe mangler.
  • Om en samtale gjennomføres i UNEs lokaler, over telefon eller Skype, vil en nemndleder vurdere i hver enkelt sak.
  • Saker der det er tvil om hva som er riktig resultat i saken, skal etter loven behandles i et nemndmøte. I de fleste nemndmøtene innkalles også søkeren for å forklare seg muntlig.