در بعضی از قضیه ها ما میخواهیم با شما صحبت کنیم. ممکن است که شما را به صحبت های آمادگی قضیه دعوت نماییم.

هدف از صحبت برای آمادگی قضیه این است که قبل از بررسی، قضیۀ شما تا حد امکان روشن شود. به طور مثال، ممکن است ما در مور اسناد و معلومات رائه شده جدید سوالات داشته باشیم.

شما نیز میتوانید که برای صحبت های مقدماتی در مورد قضیه درخواست کنید. تصمیم در مورد اینکه با شما صحبت صورت بگیرد و یا خیر از جانب ما گرفته می شود. اساساً بررسی قضیه ها در اداره بررسی شکایات مهاجرین (UNE) بطور تحریری صورت میگیرد.

ما با شما تماس میگیریم

اگر ما به این باور باشیم که باید با شما صحبت برای آمادگی قضیه صورت بگیرد، در آنصورت ما با شما، وکیل شما و یا شخص دیگر که شما برای شان صلاحیت قانونی داده باشید تماس میگیریم. آنگاه در مورد وقت و نحوه صحبت موافقه می شود. در عین حال در مورد تادیه مصارف خاصی شما که از طرف ما پرداخته می شود معلومات ارائه میگردد.

بعد از اینکه ما وقت مصاحبه را تعیین کردیم، برای تان یک نامه حاوی معلومات بیشتر ارسال میگردد. اگر صندوق پُستی دیجیتال داشته باشید، نامه برای تان از طریق صندوق پُستی دیجیتال ار سال میگردد. اگر صندوق پستی دیجیتال نداشته باشید، نامه را از طریق پُست عادی دریافت میکنید.

اشتراک در صحبت اجباری نیست. اگر از طرف ما به جلسه دعوت گردید، ولی نمیخواهید در این جلسه شتراک کنید، لطفاً ما را در جریان بگزارید.

اکثریت صحبت ها دیجیتالی هستند

معمولاً صحبت ها به صورت دیجیتال از طریق مایکروساقت تیمس صورت میگیرد. نظر به تجربۀ ما، صحبت از طریق وسایل دیجیتالی مانند جلسه حضوری به خوبی صورت میگیرد. مهم است که در جلسات غیر حضوری در جایی نشته باشید که برای تان مزاحمت نشود و در اطاقی باشید که دیگران حرف های تان را نشوند. ممکن است بعضی اوقات جلسات در دفتر وکیل و یا امثال آن دایر گردد. در برخی موارد، این صحبت ها ممکن است از طریق تیلفون نیز صورت گیرد.

ممکن است نظر به دلایل مختلف، صحبت ها در یک جلسه حضوری صورت گیرد. در آنصورت جلسه مذکور در دفتر UNE برگزار می شود. شما نیز میتوانید خواهش کنید که صحبت در دفاتر UNE انجام شود. ما سعی مینماییم که این کار را انجام دهیم ولی تضمین کرده نمیتوانیم که این کار حتماً صورت خواهد گرفت.

جاگزین جلسه حضوری با هیئت بررسی شکایات مهاجرین نمی شود

صحبت برای آمادگی قضیه و جلسه بررسی شکایات یکسان نیست. اگر ما در مورد نتیجۀ قضیه شما شک داشته باشیم، در آنصورت جلسه بررسی شکایات دایر می گردد. این کار بدون با در نظر داشت اینکه همرای تان صحبت برای آمادگی قضیه صورت گرفته است و یا خیر صورت میگیرد. معلومات بیشتر در مورد جلسات بررسی شکایات را در اینجا مطالعه کنید.(English only).

به خصوص در مورد اطفال

اطفال حق دارند که حرف های شان در قضایایی که مربوط به آنها می گردند شنیده شود. به همین لحاظ، راه خوب شنیدن نظر اطفال صحبت کردن با آنها است. بنا بر این، برای اطفال بعضی اوقات در مورد قضیه خود شان و یا هم قضیه مربوط به والدین و اقارب پیشنها می شود که با ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین صحبت کنند.

در هر قضیه بررسی جداگانه صورت میگیرد و فیصله می شود که آیا جلسه مقدماتی برای آمادگی قضیه دایر گردد و یا خیر. یک طفل نیز می تواند خواستار صحبت شود، ولی با وجود این هم تصمیم از طرف ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین صورت میگیرد. اطفال هرگز مکلف نیستند که با ما صحبت کنند.

در صحبت ها اطفال با خود سر پرست، نماینده تعیین شده و یا یک شخص حمایت کنندۀ دیگر که از طرف طفل انتخاب شد است را با خود دارند. در قدم نخست باید والدین و یا سرپرست برای اطفال در مورد قضیه معلومات دهد. ما مکلفیت نگهداری راز را داریم و نمیتوانیم که در مورد قضیۀ والدین و یا دیگران معلومات بدهیم. در مورد حق شنیدن حرف های طفل یک فلم را در اینجا تماشا کنید.

معلومات عملی

قبل از صحبت یک نامۀ حاوی معلومات در مورد نحوه و موضوعات صحبت را از طرف ما دریافت خواهید کرد تا شما آمادگی کامل برای جلسه داشته باشید. مهم است که شما نامۀ مذکور را بخوانید و با آمادگی کامل در جلسه اشتراک کنید. آوردن اسناد مورد نیاز را فراموش نکنید.

از آوردن اطفالی که به جلسه دعوت نشده باشند معذرت میخواهیم. در صورت ضرورت، باید یک شخص دیگر را برای نگهداری اطفال تان پیدا کنید.

·   علاوه بر نامۀ حاوی معلومات، برای تان دعوت نامه نیز از طریق ایمیل فرستاده می شود.

·   برای ارسال دعوت نامه، ایمیل آدرس شما باید با با ما ثبت شده باشد.

·   با دعوت نامۀ تقویم دیجیتلی وقت صحبت و لینک مایکروسافت تیمس ضمیمه است.

·   قبل از آغاز جلسه، لینک مذکور را باز کنید.

·   اطمنان حاصل کنید که کسی شما را مزاحمت نمیکند و حرف های شما را دیگران شنیده نمیتواند.

تمام اشتراک کننده گان جلسه مکلفیت نگهداری راز را دارند؛ یعنی آنها نمیتوانند در مورد قضیه شما با دیگران صحبت کنند.

جلسات مذکور طبق معمول از طرف یک شخص رهبری می شود. علاوه بر شخص مذکور اشخاص ذیل نیز میتوانند در جلسه اشتراک داشته باشند:

·   مامور موظف قضیه

·   وکیل یا شخص دیگری با صلاحیت قانونی

·   ترجمان

·   اطفال: سرپرست، نماینده انتخاب شده و یا یک شخص دیگر حمایت کننده اطفال

·   نخست تمام اشتراک کننده گان خود را معرفی میکنند. اگر صحبت از طریق تیمس باشد، در آنصورت باید ممطمئین شویم که صدای همه شنیده می شود و همه بدون مزاحمت نشسته اند و کدام مشکل تخنیکی وجود ندارد.

·   معمولاً خواهش می شود که در مورد موضوع آزادانه صحبت کنید. بعضی اوقات این صحبت ها شبیه مصاحبه می باشد، یعنی شما به سوالات ما پاسخ میدهید.

·   اگر شما وکیل، سرپرست و یا کسی دیگری با خود داشته باشید، انها نیز میتوانند سوال کنند.

·   گزارش جلسه نوشته می شود و در پایان جلسه نقاط مهم مورد بحث مرور میگردد.

·   بعد از ختم جلسه گزارش جلسه به شما ارسال می گردد. اگر وکیل، سرپرست و نمایندۀ دیگر داشته باشید، گزارش مذکور برای آنها نیز فرستاده می شود.

اگر به جسله از طرف ما دعوت شده باشید، در آنصورت مصارف شما نیز از طرف ما پرداخته می شود. به طور مثال، مصارف رفت و آمد به دفتر ما . در بعضی موارد، مصارف ضروری محل سپری نمودن شب نیز پرداخته می شود.

همچنان ما مصارف ضروری جلسات دیجیتل و تلیفونی را نیز می پردازیم. به طور مثال، مصارف سفر به دفتر وکیل و یا نمیانده گی وزارت خارجه در خارج از کشور.

اگر شما خواستار دایر شدن جلسه شده باشید، معمولاً در آنصورت مصارف از طرف ما پرداخته نمیشود. همچنان مصارف کسانی را که به جلسه دعوت نکرده باشیم نمیپردازیم. در صورت که این مصارف از طرف ما پرداخته می شود، در آنصورت باید این موضوع باید با ما در میان گذاشته شود و در زمینه معلومات ارائه گردد.

در این جلسات مصارف وکیل پرداخته نمیشود. اگر وکیل داشته باشید ما تنها مصارف ضروری سفر و هوتل وکیل را میپردازیم.

اگر مستحق پرداخت مصارف سفر باشید، فورمۀ مصارف سفر (English only) را باید خانه پُری نموده و فورمه مذکور را با رسید مصارف سفر به ایمیل آدرس ذیل ارسال کنید: supportoko@une.no شما میتوانید اسناد مذکور را از طریق آدرس پُستی (English only) ارسال کنید. معمولاً ما مصارف بس، ریل و میترو را میپردازیم. مصارف تکسی معمولاً پرداخته نمیشود. اگر شما نیاز به تکسی دارید، لطفاً قبل از جلسه با ما در تماس شوید.

اگر با هوا پیما و یا ریل منطقوی سفر میکنید، تکت ها باید از طریق دفتر تکت فروشی Egencia سفارش داده شود. شماره تیلفون: ۲۳۱۵۰۴۳۰. لطفاً در وقت تماس کود نمبر و شمارۀ مکتوب را بگویید.

گر جلسه در دفتر UNE دایر میگردد و شما نیاز به سپری نمودن شب در هوتل داشته باشید، در زمینه با دفتر ما از طریق ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید: mail_inka@une.no

ما با هوتل Clarion Collection Hotel Gabelshus قرارداد داریم. هوتل مذکور صبحانه، نان چاشت و نان شام را میدهد. فاصله بین هوتل و دفتر UNE پیاده تقریباً ۳۵ دقیقه است. شما می توانید این فاصله را با موتر های برقی یا تریک نیز طی کنید. شما میتوانید از ایستگاه Skillebekk سوار تریک شده و در ایستگاه Dronningens gate از تریک پیاده شوید.

مصارف ضروری طیاره، ریل و سپری نمودن شب وکلا نیز پرداخته می شود. وکیل باید تکت های مذکور را ز طریق تکت فروشی Egencia ریزرف کند. تکت و هوتل باید همزمان و هر چه زودتر بعد از دعوت شدن شما به جلسه، به اسرع وقت سفارش داده شود. هنگام ریزرف، کود نمبر و شمارۀ مکتوب ما را ارائه کنید.

دفتر تکت فروشی از هوتل هایی Comfort Hotell Børs و Comfort Hotell Karl Johan که ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین با آنها قرارداد دارد استفاده می کند. شما نمیتوانید از هوتل های دیگر استفاده کنید. اگر در هوتل های مذکور جای نباشد سپس شما میتوانید از هوتل های دیگر استفاده کنید. وکیل باید طبق مقررات سفر دولت از ارزانترین، سریعترین و یک وسیله مفید برای محیط استفاده کند.

ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین با تکت فروشی Egencia قرارداد امضا نموده است. شما باید تکت های خود را از طریق تکت فروشی مذکور فرمایش دهید. شما می توانید تکت های مورد نیاز تان را از طریق تیلفون و یا ایمیل فرمایش دهید:

شمارۀ تیلفون: ۲۳۱۵۰۴۳۰ (۲۴ ساعته)

ایمیل: customer_service@egencia.no

تا حد امکان، با تکت فروشی مذکور در اوقات رسمی تماس بگیرید.