اگر در فیصلۀ ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین (ENU) تذکز یافته باشد که شما ناروی را باید ترک کنید، پس لازم است که این کار را انجام دهید.

در اینجا می توانید بخوانید که در قضیه های مختلف چه می شود

اگر تقاضای پناهنده گی شما رد شده باشد، برایتان مهلت ترک خاک نیز داده شده است. یعنی شما مکلف هستید ناروی را در مهلت تعین شده ترک کنید. مهلت تعین شده را در صفحۀ اول فیصله مطالعه کرده می توانید.

شما می توانید برای عودت به کشور خود از سازمان بین المللی مهاجرین (IOM) کمک مالی و کمک های دیگر دریافت کنید.

شما می توانید برای عودت به کشور خویش از سازمان بین المللی مهاجرین (ekstern lenke) مطالبه کمک نمایید. در فیصله ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین (UNE)  در مورد نوع کمک های که می توانید دریافت کنید، معلومات ارائه شده است. در این مورد می توانید معلومات را در صفحات انترنتی ادارۀ امور مهاجرین (ekstern lenke) نیز مطالعه نمایید.  اگر قبل از ختم مهلت تعین شده درخواست کنید، کمک مالی بیشتر دریافت خواهید کرد.

اگر ناروی را ترک نکنید، چه اتفاق می افتد؟

  ·  پولیس می تواند شما را دستگیر  و از ناروی به خارج انتقال دهد.
  ·  اگر خانواده داشته باشید، پولیس سعی می کند تا شما را با با هم به خارج انتقال دهند.
  ·  اگر توسط پولیس انتقال شوید، تا زمانیکه مصارف انتقال را نپردازید، نمیتوانید دوباره به ناروی برگردید.
  ·  چون شما در ناروی اقامت غیر قانونی داشته اید، ممکن است از ناروی و سایر کشور های ساحۀ شینگین اخراج و برای مدت ۱ الی ۵ سال به ساحۀ شینگین ممنوع الدخول گردید.
  ·  شما نمیتوانید در ناروی کار کنید. اگر کار کنید، ممکن است اخراج شوید.
  ·  اگر در کمپ مهاجرین زنده گی می کنید، ممکن است پول کمتر دریافت کنید.

 

اگر درخواست پناهنده گی شما به دلیل این که یکی از کشور های اروپایی دیگر درخواست شما را بررسی می کند رد شده باشد، این یک فیصلۀ دوبلین است.

شما می توانید الی بررسی شکایت برای ماندن در ناروی درخواست کنید. این تعویق در مورد تطبیق فیصله نامیده می شود. ما برایتان در مورد ماندن و یا نماندن در ناروی الی بررسی شکایت اطلاع می دهیم. برای اکثریت اشخاص اجازۀ ماندن در ناروی داده نمیشود.

اگر الی بررسی شکایت برایتان از طرف ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین (UNE) اجازه بودن در ناروی داده نشود، چه اتفاق می افتد؟

  ·  پولیس شما را دستگیر نموده و به کشوری که درخواست پناهنده گی شما را بررسی می کند، انتقال می دهد.
  ·  اگر خانواده داشته باشید، پولیس سعی می کند تا شما را با با هم به خارج انتقال دهند.
  ·  چون شما در ناروی اقامت غیر قانونی داشته اید، ممکن است از ناروی و سایر کشور های ساحۀ شینگین اخراج و برای مدت ۱ الی ۵ سال به ساحۀ شینگین ممنوع الدخول گردید.
  ·  شما نمیتوانید در ناروی کار کنید. اگر کار کنید، ممکن است اخراج شوید.

اگر برای شما الی بررسی شکایت اجازه ماندن در ناروی داده شود، می توانید الی فیصلۀ ادراه بررسی شکایات مهاجرین (UNE) در ناروی بمانید.

 

اگر به دلیل داشتن اجازۀ پناهنده گی و یا اقامت در کدام کشور دیگر جواب رد (منفی) دریافت کرده باشید، مکلف هستید که ناروی را ترک کنید. مهلت تعین شده را از طرف UDI و یا UNE دریافت خواهید کرد. مهلت تعین شده را در ضمیمۀ نامه ادارۀ امور مهاجرین (UDI) و یا در صفحۀ اول فیصلۀ اداره بررسی شکایات مهاجرین (UNE) مشاهده کرده می توانید. در برخی از موارد باید ناروی را  فوراً ترک نمایید.

اگر ناروی را ترک نکیند، چه خواهد شد؟

پولیس می تواند شما را دستگیر و از ناروی به خارج انتقال دهد.

  ·  اگر خانواده داشته باشید، پولیس سعی می کند تا شما را با با هم به خارج انتقال دهند.
  ·  اگر توسط پولیس انتقال شوید، تا زمانیکه مصارف انتقال را نپردازید، نمیتوانید دوباره به ناروی برگردید.
  ·  چون شما در ناروی اقامت غیر قانونی داشته اید، ممکن است از ناروی و سایر کشور های ساحۀ شینگین اخراج و برای مدت ۱ الی ۵ سال به ساحۀ شینگین ممنوع الدخول گردید.
  ·  شما نمیتوانید در ناروی کار کنید. اگر کار کنید، ممکن است اخراج شوید.

 

در صورتیکه فیضله اخراج شما صدر شده باشد، مکلف هستید که ناروی را ترک کنید. اگر در یکی از کشور های شینگین اجازۀ اقامت نداشته باشید، باید ساحۀ شینگین را نیز ترک کنید.

اگر در هنگام بررسی قضیه خویش اجازۀ بودن در ناروی را نداشتید، در اینصورت اقامت شما در ناروی غیر قانونی بوده و هر چه زودتر باید ناروی را ترک کنید.

اگر در هنگام بررسی قضیه خویش در ناروی اجازۀ اقامت داشتید، از طرف ما مهلت ترک ناروی را دریافت خواهید کرد. مهلت ترک خاک را در صفحۀ اول فیصله مشاهده کرده می توانید.

ممنوعیت ورود از تاریخ خارج شدن از ناروی و ساحۀ شینگین قابل اعتبار است. بنا بر این، مهم است که هنگام رفتن به مقامات نارویژی اطلاع دهید. شما می توانید به پولیس اطلاع  دهید.

اگر ناروی را ترک نکیند، چه خواهد شد؟

  ·  پولیس می تواند شما را دستگیر و از ناروی به خارج انتقال دهد.
  ·  اگر خانوادۀ شما هم باید برود،  پولیس سعی می کند تا شما را باهم یکجا به خارج انتقال دهند.
  ·  اگر توسط پولیس انتقال شوید، تا زمانیکه مصارف انتقال را نپردازید، نمیتوانید دوباره به ناروی برگردید.
  ·  در صورت ا دامۀ اقامت و یا کار غیر قانونی در ناروی، ممکن است دوباره از ناروی و سایر کشور های           شینگن اخراج شوید. در این صورت ممکن است ممنوعیت ورود طولانی تر بر شما وضع گردد.

اگر درخواست شما برای اجازۀ اقامت رد شده باشد، شما اجازه ندارید اینجا باشید و باید ناروی را ترک کنید. اگر به اقامت خویش در ناروی ادامه دهید، در آنصورت اقامت شما غیر قانونی می باشد.

اگر هنگام بررسی قضیه خویش اجازه بودن را در ناروی داشتید، مهلت ترک خاک را از طرف ما دریافت خواهید کرد. این به این معنی است که شما مکلف هستید که الی ختم مهلت تعین شده ناروی را ترک کنید. معلومات در مورد مهلت تعین شده را در صفحۀ اول فیصله مطالعه کرده می توانید.

اگر بدون اجازه در ناروی بودید، باید فوراً ناروی را ترک کنید. شما به اساس مهلت تعین شده قبلی مکلف به ترک ناروی هستید.

اگر ناروی را ترک نکیند، چه خواهد شد؟

  ·  پولیس می تواند شما را دستگیر و از ناروی به خارج انتقال دهد.
  ·  اگر خانوادۀ شما هم باید برود،  پولیس سعی می کند تا شما را باهم یکجا به خارج انتقال دهند.
  ·  اگر توسط پولیس انتقال شوید، تا زمانیکه مصارف انتقال را نپردازید، نمیتوانید دوباره به ناروی برگردید.
  ·  در صورت کار و یا اقامت غیر قانونی در ناروی، ممکن است از کشور ناروی و سایر کشور های شینگین اخراج شوید. در صورت اخراج، ورود دوبارۀ شما به ناروی ممنوع می گردد. این به معنی این است که شما برای یک مدت زمان معین و یا هم برای همیشه دوباره به ناروی و تمام ساحۀ شینگن آمده نمیتوانید.

اگر اداره بررسی شکایات مهاجرین اجازۀ اقامت شما را لغو کرده باشد و همزمان مکلف به ترک خاک باشید
اگر ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین اجازه های اقامت شما را لغو کرده باشد و همزمان ملکف به ترک خاک باشید، برایتان مهلت ترک خاک نیز داده شده است. این عمل در صورت لغو تابعیت نارويژی نیز قابل تطبیق است. در آنضورت شما مکلف هستید که ناروی را در جریان مهلت تعین شده از طرف ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین، ترک کنید. در صورت نداشتن اجازۀ اقامت در کدام کشور دیگر شینگین، باید ساحۀ شینگین را نیز ترک نمایید. آخرین مهلت ترک خاک در صفحۀ اول فیصله ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین تذکر یافته است.

اگر ادارۀ بررسی شکایات مهاحرین (UNE) اجازۀ شما را لغو کرده باشد و اجازۀ جدید اقامت در ناروی را دریافت نکرده باشید
در صورتیکه ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین اجازه های اقامت شما را لغو کرده باشد و اجازۀ اقامت جدید را در ناروی دریافت نکرده باشید، معمولاً مکلف به ترک ناروی و سایر کشور های شینگین هستید. همچنان اگر ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین تابعیت نارویژی شما را لغو کرده باشد و اجازۀ جدید اقامت را دریافت نکرده باشید. معلومات در مورد ترک و یا عدم ترک نمودن را در صفحۀ اول فیصلۀ ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین مطالعه کرده می توانید.

اگر الی ختم مهلت تعین شده ناروی را ترک نکنید، چه خواهد شد؟

  ·  پولیس می تواند شما را دستگیر  و از ناروی به خارج انتقال دهد.
  ·  اگر خانوادۀ شما هم باید برود،  پولیس سعی می کند تا شما را باهم یکجا به خارج انتقال دهند.
  ·  اگر  پولیس شما را انتقال دهد، قبل از این که مصارف انتقال را نپردازید، دوباره به ناروی آمده نمیتوانید.
  ·  چون شما در ناروی اقامت غیر قانونی داشته اید، ممکن است از ناروی و سایر کشور های ساحۀ شینگین اخراج و برای مدت ۱ الی ۵ سال به ساحۀ شینگین ممنوع الدخول گردید.
  ·  شما نمیتوانید در ناروی کار کنید. اگر کار کنید، ممکن است اخراج شوید.

اگر ادارۀ بررسی شکایات مهاحرین (UNE) اجازۀ شما را لغو کرده باشد و درخواست جدید شما برای اقامت تحت بررسی باشد
اگر ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین (UNE) اجازه های شما را لغو کرده باشد و درخواست جدید شما برای اقامت تحت بررسی باشد، ممکن است در جریان بررسی درخواست جدید حق بودن در ناروی را داشته باشید. به همین گونه، اگر ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین تابعیت نارويژی شما را لغو نموده باشد. در این مورد معلومات بیشتر را در فیصله ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین دریافت کرده می توانید.

اگر قبلاً در ناروی اجازۀ اقامت داشتید و به همین اساس شماره مشخص تولد دریافت نموده بودید، در ادارۀ ثبت احوال نفوس راجستر می شود که از ناروی نقل مکان کرده اید. این کار برای شما عواقب متعدد دارد. ممکن است در مورد بدست آوردن خدمات عامه چون داکتر، مکتب و ناو (NAV) با مشکلات روبرو شوید.

اگر در ادارۀ ثبت احوال نفوس راجستر شده باشد که شما بعد از تاریخ 1 اکتوبر سال 2017 از ناروی نقل مکان کرده اید و به نظر شما این یک اشتباه از طرف مقامات امور اتباع خارجی باشد، باید یک فورمه را خانه پری کنید. فورمۀ مذکوز را در صفحات انترنتی ادارۀ امور مهاجرین (UDI) بدست آورده می توانید.