پس از دریاقت فیصلۀ UNE، قضیۀ شما فیصله شده است. شما باید فیصلۀ اتخاذ شده را عملی کنید، حتی اگر با فیصله مذکور مخالف هم باشید. اغاز اقامت غیر قانونی در ناروی میتواند عواقب جدی داشته باشد.

اقامت غیرقانونی میتواند عواقب ذیل را داشته باشد: ممکن از ناروی و عده یی زیاد کشور های اروپایی اخراج و ممنوع الدخول اعلام گردید. ممکن حقوق قانونی خود را از دست دهید. به طور مثال: حمایت مالی برای سفر و استقرار مجدد در کشور خود را از دست دهید. انواع خطرات موجود و از دست دادن حقوق قانونی به مجوز درخواست شده و شرایط قضیه شما می شود.

درخواست تجدید نظر چیست؟

در بعضی موارد، شما میتوانید از UNE درخواست تجدید نظر کنید. درخواست مذکور باید به طور تحریری باشد. شما میتوانید از این فورمه استفاده کنید و یا هم برای ما نامه ارسال کنید. شما باید توضیح نمایید که کدام اشتباهات در فیصله صورت گرفته است. معمولاً باید شما معلومات مهم و جدید و اسناد جدید را که می تواند باعث تغییر فیصله می گردد ارائه کنید.

ما به فیصله های خود به ندرت تغییر میدهیم

در قضیه های مختلف مقررات مختلف وجود دارد. به هر صورت، ما نمیتوانیم مجوز متفاوت از مجوز مورد شکایت بدهیم. به طور مثال، اگر شما تقاضای پناهندگی نموده باشید، UNE نمیتواند برای تان اجازۀ الحاق فامیلی بدهد. در این صورت این یک قضیه جدید می شود که باید نخست از طرف ریاست امور مهاجرین (UDI) بررسی گردد. وقتیکه در یک قضیه درخواست تجدید نظر می شود، ما تنها معلومات جدید را ارزیابی میکنیم. در اکثر موارد، ما جواب مختصر ارائه میکنیم.

معلومات جدید در قضیه های پناهندگی

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، شما باید برای تجدیدنظر قضیه معلومات جدید را ارائه کنید. اگر معلومات جدید در مورد شما و یا کشور شما نشان دهد که در صورت بازگشت در کشور خود در امن نیستید، به طور معمول ما معلومات ارائه شده را ارزیابی می نماییم. اگر وضعیت شما قابل ملاحظه تغییر کرده باشد، در بعضی موارد میتوانید درخواست تجدید نظر کنید. به طور مثال، اگر صاحب اولاد شده باشید و یا هم به مریضی مهلک که برای قضیه مهم باشد مبتلا شده باشید. مقررات و طرزالعمل های جدید نیز میتواند باعث تجدید نظر در قضیه شما گردد، البته در صورت ارائه درخواست از جانب شما.

اگر من اخراج شده باشم و شرایط جدید در قضیه موجود باشد، در آنصورت چه اتفاق می افتد؟

در این صورت شما میتوانید برای لغو ممنوعیت ورود درخواست کنید. شما باید این کار را در یکی از نماینده گی های سیاسی خارج از کشور انجام دهید. در بعضی موارد ادارۀ UNE میتواند ممنوعیت ورود را لغو کند. شما میتوانید برای اجازۀ سفر کوتاه به ناروی نیز درخواست کنید. دریافت این نوع اجازه معمولاً بعد از دوسال ممکن است.

قضیه های مربوط به اجازۀ اقامت و تابعیت

اگز از طرف UNE جواب منفی دریاقت کرده باشید، باید برای دریافت اجازۀ جدید به ریاست امور مهاجرین (UDI) درخواست کنید.

آیا میتوانم الی رسیده گی به درخواست تجدید نظر از جانب UNE، در ناروی باشم؟

نه خیر. درخواست تجدید نظر دوسیه برای هیچ کس حق ماندن در ناروی را نمیدهد. در بعضی موارد برای تان اجازۀ مؤقتی بودن داده می شود. این به تعویق انداختن فیصله یاد میگردد. ما در مورد به تعویق انداختن و یا عدم به تعویق انداختن فیصله برای تان در جریان سه هفته جواب تحریری ارسال میکنیم. اگر فیصلۀ به تعویق انداختن نشود، در آنصورت شما باید کشور ناروی و ساحۀ شنگین را به طور داوطلبانه ترک نمایید. اگر ناروی را ترک ننمایید، ممکن پولیس شما را دستگیر نموده دیپورت کند. علاوه بر این، به ناروی و کشور های شنگین ممنوع الدخول می گردید.

چه وقت جواب دریافت خواهم کرد؟

در قدم اول، بعد از مدت کوتاه جواب بدست میاورید که ادارۀ UNE درخواست تجدید نظر شما را دریافت نموده است. مدت زمان بررسی قضیه ها متفاوت است. معلومات بیشتر در مورد وقت انتظار را در اینجا بخوانید.

آیا میتوانم با مرجع دیگر به غیر از UNE مراجعه کنم؟

اگر به نظر شما UNE در اجراات خود اشتباه کرده باشد، میتوانید به Sivilombudet شکایت کنید (Norwegian/English only). ادارۀ مذکور نمیتواند فیصله اتخاذ شده را تغییر دهد ولی آنها میتواند در زمینه ابزاز نظر کند.

همچنین ممکن است بالای UNE دعوه کنید. شما این کار را باید بدون مشوره وکیل و یا مشارو حقوقی انجام ندهید. دعوه نمودن بالای ادارۀ UNE به معنی این است که شما به محکمه مراجعه میکنید تا محکمه فیصلۀ UNE را باطل سازد. اگر UNE برندۀ قضیه شود، در آنصورت باید مصارف UNE در محکمه را بپردازید. بنا بر این، به نظر وکیل شما باید چانس برد در محکمه زیاد باشد.

این امر حتمی نیست که الی دایر شدن محکمه در ناروی بمانید. بعضی اوقات در اینجا میتوانید بمانید ولی اوقات دیگر نمیتوانید در اینجا بمانید. اجازۀ بودن شما در ناروی الی ختم محکمه باید از طرف محکمه یا UNE داده شود. اگر آنها برای تان اجازه ندهد باید به کشور خود برگردید و در آنجا انتظار بکشید.