1. شما باید فیصله نامه را بطور دقیق بــخوانیـــــد
  درفیصله همیشه تذکر میرود که چرا یو دی آی درخواست تان را رَد نموده. درصورتیکه تذکر داده شده باشد که چیزی کمبود وجود دارد,آنگاه شما میتوانید که آنچه را که کمبود میباشد برای ما بفرستیــــد. آنگاه  ما به آنچه که شما برای ما فرستا ده اید خـــواهیم دیـــــد, و تحقیق خواهیم کرد که آیا قضیهء تان را تغیر خواهد داد یا خیــــر.
 2. شما میتـــــوا نید خواهانِ کمک شـــویــــد
  در برخی از قضایا مقامات نارویجی هزینهء وکیل تان را میپردازند. درانصورت ذریعهء یو دی آی برای تان اطلاع داده میشود. در تمامیِ قضایای دیگر شما وکیل مجانی نمیداشته باشـــید. آنگاه شما خود باید بــرای وکیل بپردازید. درصورتیکه تدارکِ وکیلِ شخصی برای تان مشکل باشد, برخی از سازمان ها نیز میتوانند شما را درین راستا کمک نمایــــند. همچو سازمان ها بگونهء مثال عبارت میباشند ازسازمان برای پنا هجویان(نــو آس), یوس بوس, سازمان کمک رسانی برای خارجیان و پناهجویان(سَیف), وسازمان خدماتِ مشورتِ حقوقی برای زنان (یو رک). درصورتیکه به غیر ازیک وکیل, اگر افراد واشخاصِ دیگری میخواهند نمایندهء شما باشــــند, آنها باید به دفترِ رسیدگی به شکایات درامور پناهجویان وخارجیان اختیار و صـلاحیت کامل (مجوز) بفرستنـــد. یک مجوز(اظهاریهء اختیارو صلاحیتِ کامل) عبارت از پذیرش یا مجوزی است که به اساسِ آن یک شخص دیگرحق میداشته باشد تا اسناد و مدارکِ شاملِ قضیهء تان را ببیـند, و به جای شما قضیه را پیگیری نماید.
 3. درصورتیکه نقل مکان کرده باشیـــد, باید به پولیسِ محلی که زندگی میکنید خبر دهیـــــد
  درصورتیکه از نقل مکان تان که در کجا کوچ کرده اید خبر نمی دهیـــد, این اتفاق صورت خواهد گرفت که شما جواب رَد دریافت کنیــــد.
 4. مهم است که ادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت (یــونــه) بداند که شما کی هستید
  برای قضیهء تان خوب خواهد بود درصورتیکه اگر شما اسناد ومدارکِ هویت ازکشورتان, یا ترجیحاً یک پاسپورت معتبر را برای ما بفرســــتید. درصورتیکه اگر شما اسناد و مدارک ازکشور تان نمیداشته باشیـــد, باید برای ما توضیح داده بنویسید که چرا. درصورتیکه اگر درموردِ هویت تان که شما کی هستید, اطلاعاتِ نادرست داده باشــــید, شما میتوانید جواب رَد در یافت کنیـــــد.
 5. درصورتیکه شما درخصوصِ قضیهء تان معلوماتِ جدید میداشته باشید, باید آنها را به ما بفـــرستیــد
  بررسی قضیه درادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت (یونه) بطورکتبی میبــاشد. این به این معنی است که شما, یا وکیل/نمایندهء تان, باید درمورد قضیه معلومات نوشته نموده واین معلومات را به ما بفــرستـــد. ما معلومات درموردِ قضیهء تان را ذریعهء تیلفون پذیرفته نمیتوانیم. بعضی از معلومات, بگونهء مثال معلومات درموردِ صحت, باید مستند ساخته شود.