UNE forbereder saken din

ادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت (یونه) قضیهء شما را آماده میســــازد

زمانیکه ما پروندهء تان را دریافت نمودیم, ازجانب ما اطلاع دریافت خواهیــــد کــــرد. بسیاری ازقضایا درادارهء رسیدگی به شکایات, بدونِ اینکه ما با افرادِ مربوطه صحبت کنیم بررسی میشونـــد. زیراکه روی این قضایا قبلاً از جانبِ یو دی آی بررسی و تحقیق صورت گرفته است. درصورتیکه نیاز باشد ما معلوماتِ بیشتری را در موردِ قضیهء تان حاصل مینما ییــــم.

UNE vurderer saken din

یو نــه قضیهء تان را ارز یابی میدارد

ما تمامِ معلوماتِ شامل قضیهء تان وهمهء آنچه را که در شکایت نامه تذکر داده اید, به بررسی میگیریم. این معلومات با در نظر داشت و درتناسب با آنچه که در قوانین آمده است بررسی میگردد. همیشه کم از کم دو نفر قضیه را میــــــبینند.

Du får skriftlig svar fra UNE

شما از جانب یــو نه جواب کتبی دریافت میکـنیـــد

زمانیکه بررسی قضیهء تان را به اتمام رسانیــــدیــــم, از جانب ما یک فیصلهء کتبی دریافت میـــــداریـــــــد. این به این معنی است که, پس از ینکه هم یو دی آی (ادارهء امورخارجیان) وهم یو نــه قضیه را بررسی نمــوده, فیصلهء نهایی دررابطه به آن صورت گرفته است. درصورتیکه از جانب یـــو نــه جواب رَد دریافت کنید, چیزِ دیگری برای شکایتِ بیشتر وجود نمیداشته باشد.