اگر از طرف ما به جلسه هیئت بررسی شکایات دعوت شده باشید، علت آن این است که ما میخواهیم در مورد شما معلومات بیشتر را حاصل کنیم. شما میتوانید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید با ما صحبت کنید و یا خیر. با ما صحبت نمودن داوطلبانه است. شما میتوانید یک بزرگسال قابل اعتماد را با خود بیاورید.

شما حق دارید در مورد قضیه های مربوط به شما و یا والدین شما ابراز نظر کنید. این به این معنی نیست که شما میتوانید تصمیم بگیرید، ولی ما باید قبل از تصمیم گیری این را در نظر بگیریم که برای شما چه چیز خوب است.

 

شما باید در مورد قضیه معلومات داشته باشید. در مورد از والدین خود بپرسید. اگر قضیه در مورد یکی از والدین شما باشد ما نمیتوانیم در مورد قضیه به شما معلومات دهیم.

قبل از آمدن، فلم را تماشا کنید و در مورد چیز های مهمی که میخواهید به ما بگویید فکر کنید. شما خود تصمیم میگیرد که در مورد چه چیز ها میخواهید صحبت کنید.

 

در UNE میتوانید با ریس هیئت بررسی شکایات صحبت کنید. ریس هیئت بررسی شکایات مسؤلیت قضیه شما را دارد و تصمیم میگیرد که کی میتواند در ناروی زنده گی کند. شما میتوانید با شخص مذکور در یک اطاق جداگانه صحبت کنید. همچنان شما میتوانید در یک اطاق بزرگتر با حضور وکیل و چند بزرگسال دیگر صحبت کنید. در این مورد برای تان قبلاً معلومات داده می شود. اگر به زبان نارویژی صحبت کرده نمیتوانید، ترجمان با شما کمک میکند.

اگر در اطاق جداگانه با ریس هیئت بررسی شکایات صحبت میکنید، در آنصورت چند بزرگسال در اطاق همسایه موجود می باشد. آنها صحبت های شما را میشنوند. اگر وکیل و یا سرپرست با خود میاورید، آنها نیز در اطاق می باشند.

اگر نمیخواهید که وکیل و والدین شما گپ های شما را بشنود، باید برای ریس هیئت بررسی شکایات بگویید.

ما میخواهیم نظر شما را بشنویم و میخواهیم بدانیم که چه به خوبی شما است. بنا بر این، ممکن است در مورد شما و زنده گی شما سوال شود. اگر نمیخواهید و یا نمیتوانید که جواب دهید، هیچ مشکلی نیست، ولی چیزی که میگویید باید راست باشد.

تمام کسانی که حرف های شما را میشنوند مکلفیت نگهداری راز را دارند. یعنی آنها نمیتوانند حرف های شما را به دیگران بگویند.

 

هیئت بررسی شکایات بعد از ختم جلسه، در مورد قضیه فیصله میکند. بعضی اوقات ما باید در مورد گفته های شما تحقیقات بیشتر را انجام دهیم تا مطمئن شویم که موضوع را درست درک کرده ایم یا خیر.

ما معمولاً فیصله را از طریق وکیل برای تان ارسال میکنیم.