• شما این حق را دارید تا با خود وکیل یا شخصِ با صلاحیتِ دیگری را داشته باشـــــــید.
  درصورتیکه شما وکیل ندارید, میتوانید به یک سازمان تماس گرفته و خواهانِ کمک شوید. بگونهء مثال همچو سازمانها عبارت میباشند از:
  سازمان نارویجی برای مهاجرین و پناهندگان( نو آس)
  یوس بوس
  سازمان کمک رسان برای اتباع خارجی و مهاجرین( سَیف)
  سازمان مشورتِ حقوقی برای زنان(یورک)
 • به اینکه موضوعِ جلسه چی میباشد, آماده باشـــــــــید
  موضوع جلسه میتواند تمامِ قضیه باشــد. اما میتواند موضوع صرفاً بخشی از قضیه باشد, آنگاه ما از قبل شما را آگاهی میدهیـــــم. آخرین فیصله نامهء را که دریافت کرده اید همیشه بخوانید, وبا وکیل/نمایندهء باصلاحیتِ تان صحبت نمایید.
 • آیا کدام اشتباهات و سوء تفاهمات درقضیه وجــــود دارد؟
  درصورتیکه شما به این باور هستید که کدام اشتباهات یا سوء تفاهمات در قضیهء تان وجود دارد, باید آنرا برای ما بگوییـــــد. این چیز, بگونهء مثال در مصاحبهء پناهندگی یا فیصلهء ادارهء امور خارجیان (یو دی آی) میتواند وجود داشته باشــــــد. شما نیاز ندارید تا آنچه را که درشکایت نامهء تان موجود است توضیح دهیــــد, چونکه ما از قبل آنرا خوانده ایــــم.
 • بخاطر داشته باشید که در جلسهء ادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت همگی مکلف به رازداری هستند
  همگی در جلسهء ادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت مکلف به رازداری هستند. به این معنی که آنها اجازه ندارند تا در موردِ قضیهء شما در دیگرجاها  صحبت نمایند. به همین خاطر شما میتوانید آزادانه صحبت نماییـــــد. نشت(جلسه) پشتِ درهای بسته برگزار میگردد, بگونهء که از آنچه که در جلسه میگذرد,افرادِ بیرون با خبر نمیشوند.
 • در صورتیکه در رابطه با قضیهء تان اطلاعاتِ جدید دارید, باید آنرا قبل از جلسهء کمیسیون ارایه نمایید.
 • درصورتیکه شما اطلاعاتِ جدید میداشته باشید, یا اینکه میخواهید اسناد و مدارک را ارایه کنید, باید که شما یا نمایندهء با صلاحیتِ تان آنرا دروقتِ مناسب, قبل از جلسه به ما بفرستـــــد. حایز اهمیت است تا ادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت خوب آماده باشــــد.
 • ما باید اسناد و مدارکِ هویتِ تان را داشته باشـــــیم
  درین جلسه هویت اغلباً یک موضوعِ مهم میبـــاشد. درصورتیکه شما پاسپورت یا سایر اسناد ومدارکِ هویت از کشورِ تان دارید, یا تهیه کرده میتوانیــــد, شما باید آنها را با وقتِ کافی قبل از جلسه به ما بفرستید. اسناد ها و مدارک بایــد اصلی باشند. هویت عبارت از مجموعهء چندین معلوماتی است که گویای این میباشد که شما کی هستیــــد. همچو مثالها میتوانند اسم, تاریخ تولد, اینکه والدین تان کیست و درکجا تولد شده اید. درصورتیکه شما اسناد و مدارکی که همهء این چیزها را نشان بدهند ندارید, بهر حال مهم است که شما تا جاییکه امکانپذیر است به ما بفرستیـــــد.
 • درصورتیکه نیازمندی های خاص و ویژه داریــد اطلاع بد هــــــید
  درصورتیکه شما, بنا برمعلولیتِ تان, مشکلات صحی, ودیگر نیازمندی های خاص, به سهولتهای خاص و ویژه ضرورت دارید, باید تا حد امکان هرچه زود تراطلاع دهیــــد. 

 

تدابیر برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا

• موجودیت بوتل های مایع ضد عفونی (دسپنسر ها)

• نصب پلاستیک شیشه مانند، که اعضای هئیت بررسی شکایت را از متعرض و وکیل به طور فزیکی جدا می سازد.

• اگر علایم کووید-۱۹ داشته باشید، باید الی تست منفی کرونا و صحتمندی کامل، مطابق با توصیه های مقامات امور صحی، در جلسات اشتراک نکنید. معلومات بیشتر در مورد مقررات وضع شده و توصیه های مقامات امور صحی را در صفحۀ انترنتی  Helsenorge.no بخوانید.