ستاسو قضیه

د کډوالو د شکایتونو د څېړلو په اداره (UNE) کې قضیې داسې څېړل کېږي

د پاملرنې وړ ده چې د دې پاڼې ټولې منځپانګې (محتوا) ته په پښتو ژبه لاس رسی نشته.