Har du søkt asyl og bodd i Norge i mer enn 16 år? Da kan du ha krav på oppholdstillatelse i Norge.

29.04.2021 kom det en ny midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-14. Dette er en engangsløsning for tidligere asylsøkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge.

Bestemmelsen gjelder fra 1. juni 2021 og frem til 1. desember 2021. Det betyr at du må søke i dette tidsrommet for at UNE eller UDI skal vurdere saken din. 

Hvem kan få en tillatelse?

Du må oppfylle alle disse fem kriteriene for å kunne få en tillatelse etter denne bestemmelsen:  

 • Du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag.
 • Du har bodd i Norge i minst 16 år innen 1. oktober 2021.
 • Du har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer.
 • Du bodde i Norge 1. januar 2019. 
 • Du bor i Norge når du ber om vurdering av saken din.

Botiden i Norge på 16 år regnes fra datoen du søkte om beskyttelse (asyl). Både lovlig og ulovlig opphold i Norge regnes med. Har du vært korte perioder ute av landet, trekkes det fra botiden din.

Du må ha en samlet alder og botid på minst 65 år. Er du for eksempel 49 år gammel, og har bodd i Norge i 16 år, kan du ha krav på oppholdstillatelse. Er du 40 år gammel og har bodd i Norge i 25 år, kan du også ha krav på oppholdstillatelse. 

Kravet til alder og tiden du har bodd i Norge må være oppfylt senest 1. oktober 2021. Det betyr at selv om du ikke oppfyller kravet i dag, men vil gjøre det innen denne datoen, kan du få en tillatelse. 

Har du hatt beskyttelsestillatelse (asyl) som senere har blitt tilbakekalt kan du ha krav på oppholdstillatelse. Dette gjelder også hvis du i perioder har hatt oppholdstillatelse på et annet grunnlag, for eksempel arbeidstillatelse. 

Hvem har ikke krav på tillatelse? 

Har du returnert etter å ha fått avslag på asylsøknaden din, og senere kommet tilbake til Norge og søkt asyl på nytt, har du ikke krav på tillatelse.

Har du vært straffedømt, har du heller ikke krav på tillatelse. Det betyr at du ikke kan få tillatelse hvis du har blitt dømt til fengsel i Norge, eller hvis du har fått bot på grunn av visse lovbrudd som for eksempel mindre tyveri eller underslag. Det spiller ingen rolle om du har blitt utvist for dette eller ikke, det er nok at du har blitt dømt til straff.

Straffbare brudd på utlendingsloven som du ikke allerede er straffedømt for og som blir kjent for oss når vi behandler saken din, utelukker ikke at du kan få oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen. 

Hva slags tillatelse kan du få?

Hvis du oppfyller kravene i bestemmelsen, får du oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Det gir deg rett til å bo i Norge.  

Har du ikke dokumentert eller sannsynliggjort identiteten din, kan du få en begrenset tillatelse. Det kan blant annet bety at du ikke har rett til permanent oppholdstillatelse. 

Slik ber du om en vurdering av saken din

Du må selv be om en vurdering av saken din innen 1. desember 2021. Ta kontakt med den instansen som behandlet saken din sist. For de fleste vil det være UNE, men for noen kan det være UDI. 

Slik ber du om en vurdering: 

 1. Fyll ut skjemaet under eller skriv et brev hvor du gir informasjon som vi ber om i skjemaet. Det er viktig at du oppgir duf-nummeret ditt og en adresse hvor vi kan kan kontakte deg.
 2. Send skjemaet/brevet til den instansen du fikk vedtak fra sist. 

Hvis det er UNE du sist hadde kontakt med, sender du henvendelsen til:

Utlendingsnemnda
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo

Hvis det er UDI du sist hadde kontakt med, sender du henvendelsen til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du har ikke krav på fri rettshjelp. Det betyr at hvis du ønsker å bruke advokat eller en annen rettshjelper, må du betale for det selv. Du har heller ikke klagerett.

Hva trenger vi fra deg?

Du må kunne vise at du har bodd i Norge i 16 år eller mer etter at du søkte asyl.

Har du hele tiden bodd på mottak, eller gitt politiet beskjed om din adresse, så vet vi det. Da trenger du ikke å sende oss noe dokumentasjon.

Har du ikke bodd på mottak, kan det hende vi ber deg sende oss dokumenter som viser at du har bodd i Norge. Da tar vi kontakt med deg.  

Her er noen eksempler på dokumenter som kan vise din adresse: 

 • Brev du har fått fra offentlige etater som for eksempel skole, helsevesen, NAV, sosialtjeneste, kommunen
 • Leiekontrakt på bolig
 • Dokumentasjon på betalt husleie 
 • Uttalelser fra organisasjoner eller enkeltpersoner om ditt opphold i Norge

Dersom vi har spørsmål, eller trenger mer informasjon, vil vi kontakte deg. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon uten at vi ber deg om det. 

Har du spørsmål?

Kontakt UNE på telefon: 21 08 50 00

Sentralbordet har åpent mandag til fredag kl 08.30 - 15.00.

Mer informasjon om engangsløsningen

Du finner mer informasjon om engangsløsningen her: