Etter UNEs praksis vil en tilstrekkelig risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet etter en individuell og konkret vurdering kunne gi grunnlag for beskyttelse (asyl) eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Praksisnotatet er fra 2011, men gir fortsatt i all hovedsak en dekkende beskrivelse for UNEs praksis. I notatet redegjøres det blant annet nærmere for UNEs utredning av disse sakene, i hvilken utstrekning slike saker returneres til UDI, aktuelle oppholdsgrunnlag, tillatelse til medfølgende familiemedlemmer og hvilke mulige virkemidler som vil være aktuelle å ta i bruk for å forhindre at kjønnslemlestelse finner sted selv om det blir gitt opphold i Norge.

Les hele notatet i PDF