UNE behandler hvert år et stort antall klager og omgjøringsanmodninger fra asylsøkere som hevder at de risikerer forfølgelse på grunn av sin religion eller religiøse aktivitet. Sakene favner et bredt spekter av land og religioner. Flertallet av sakene gjelder personer som anfører å være kristne konvertitter fra Iran eller Afghanistan.

Tema for dette notatet er rett til flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a på grunnlag av religion. For å kunne bli anerkjent som flyktning må klageren ha en «velbegrunnet frykt for forfølgelse» på grunn av sin «religion» uten å kunne få beskyttelse i hjemlandet. Blir klageren anerkjent som flyktning etter § 28 første ledd bokstav a, har han rett til asyl etter § 28 annet ledd.

Dette notatet angir utgangspunktene og hovedlinjene i praksis. Det gir ikke en detaljert beskrivelse av alle de vurderinger som UNE foretar i praksis eller av situasjonen for den enkelte gruppe i det enkelte land.

Notatet er basert på en gjennomgang av 400 vedtak og beslutninger for klagere fra 20 land. De aller fleste vedtak og beslutninger er truffet i perioden 2013-2015 og hentet fra UNEs praksisbase eller interne praksisoversikter. Hovedbolken gjelder kristne konvertitter fra Iran (300) og Afghanistan (50). Notatet har derfor et særlig fokus på disse sakene. Notatet omhandler ikke rett til flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b eller opphold på humanitært grunnlag etter § 38.

Les hele notatet i PDF