Internflukt er et unntak fra rett til flyktningstatus etter utl § 28 første ledd bokstav a og b.

Rettsgrunnlaget for internflukt er utlendingsloven § 28 femte ledd: 

”Retten til anerkjennelse som flyktning etter første ledd gjelder ikke dersom utlendingen kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn det områ¬det søkeren har flyktet fra, og det ikke er urimelig å henvise søkeren til å søke beskyttelse i disse delene av hjemlandet.”

Reglene bygger på "et prinsipp om at retten til internasjonal beskyttelse er subsidiær i forhold til muligheten for beskyttelse i eget hjemland." (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 98 og s. 415, NOU 2004:20 s. 396.). Den som kan få beskyttelse i eget land ved internflukt har ikke rett til beskyttelse i andre land.

Det er tre vilkår i norsk og internasjonal rett: Internfluktalternativet må være trygt og tilgjengelig for klageren. Loven bruker uttrykket "effektiv beskyttelse", noe som kan forstås som trygt og tilgjengelig. Dertil må henvisning til internflukt ikke være urimelig. Det er en fremtidsrettet vurdering av vilkårene på vedtakstidspunktet, og UNE har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.

Internflukt var hovedtema i stornemndvedtak av 14.12.2006, fattet etter utlendingsloven av 1988. De enstemmige presedensvirkningene av vedtaket var i hovedtrekk at vilkårene for flyktningstatus skal være oppfylt ved vurdering av retur til hjemstedet før spørsmålet om internflukt blir vurdert, at det må konkretiseres et bestemt område for mulig internflukt i asylsøkerens hjemland, samt at internfluktalternativet må oppfylle tre kumulative vilkår om at det må være tilgjengelig, trygt og rimelig.

Utgangspunktet for dette notatet ble skrevet i forbindelse med likebehandlingsmøtet om internflukt som ble avholdt 01.12.2011, og siden bearbeidet som praksisnotat. Til grunn for notatet ligger en gjennomgang av om lag 200 vedtak hentet fra praksisbasen og seksjonenes egne praksisoversikter, og det tas forbehold om at ikke alle relevante vedtak er kommet med. Alle vedtak som omhandles i dette notatet er fattet etter 01.01.2010 da ny lov trådte i kraft. I tillegg omtales et stornemndvedtak fra 2006.

Siden vil bli oppdatert med mer innhold.