1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble ikke utvist fordi UNE mente utvisning var uforholdsmessig. Til tross for at klageren hadde begått alvorlige forbrytelser mente UNE utvisning var uforholdsmessig på grunn av klagerens tilknytning til Norge og hans manglende tilknytning til hjemlandet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klager som var utvist med fem års innreiseforbud på bakgrunn av uriktige opplysninger om identitet og asylgrunnlag, søkte om opphevelse av innreiseforbudet. Klageren var nå omfattet av EØS -regelverket. UNEs enstemmige nemnd mente at vilkårene for å utvise klageren etter EØS-reglene var oppfylt.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE mente at klageren ikke lenger hadde et beskyttelsesbehov på grunn av endringer i de forholdene som hadde ført til innvilgelse av flyktningstatus. Den sikkerhetsmessige situasjonen i Mogadishu hadde endret seg, og det var ikke lenger fare for forfølgelse fra al-Shabaab.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge