1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Avslag på søknad om utlendingspass for barn født i Norge.Vilkårene etter utl § 64 annet ledd eller utf § 12-5 annet ledd var ikke oppfylt. Saken ble særlig vurdert etter utf § 12-5 tredje og femte ledd. UNE viste til at barnets foreldre hadde en reell mulighet til å skaffe hjemlandets pass til barnet. Barnets beste tilsa da kke noe annet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge