1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Et mindreårig barn fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin far i Norge fordi underholdskravet ikke var oppfylt. Moren fikk avslag på sin søknad samme dag. Det var ikke grunn til å gjøre unntak fra underholdsvilkårene.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren var mest sannsynlig etiopisk borger før hun søkte beskyttelse i Norge. Hun skaffet seg eritreisk statsborgerskap for å øke mulighetene for å få beskyttelse. Hun kunne trygt returnere til Etiopia og måtte gjøre et reelt forsøk på å få tilbake sitt etiopiske statsborgerskap. Innvandringsregulerende hensyn talte imot en oppholdstillatelse selv om dette ville være best for barna.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE mente det forelå sterke rimelighetsgrunner i saken, og at klagerens søknad om familieinnvandring måtte behandles selv om han ikke hadde søkt fra riktig sted. Søknaden ble returnert til UDI for realitetsbehandling.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi hun var under 24 år og det ikke var åpenbart at ekteskapet var frivillig.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum til Norge fordi UNE mente det var usikkert om hun ville reise ut av Norge ved visumperiodens utløp. At hun ønsket å besøke barn og barnebarn i Norge var ikke en velferdsgrunn som kunne veie opp for hennes svake returforutsetninger. Hun hadde blant annet et oppholdskort fra Tyrkia som snart ville utløpe.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  UNE vurderte hvorvidt utvisning av klageren ville stride mot tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven, og kom til at det ville det. Det tidligere vedtaket om utvisning ble derfor opphevet.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk beskyttelse fordi nemnda mente hun hadde forlatt hjemlandet ulovlig i nasjonalpliktig alder, og dermed risikerte forfølgelse fra myndighetene ved retur dit.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens reisedokument ble inndratt fordi det var skadet og uegnet til bruk.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt statsborgerskapet fordi han hadde brukt to ulike identiteter til å få oppholdstillatelse.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke innvilget permanent oppholdstillatelse fordi han hadde en glippe mellom sine midlertidige tillatelser på mer enn tre måneder.