1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag. UNE mente at han som hazara med lang botid i vesten ikke risikerte forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet.
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren og hennes barn fikk opphold på humanitært grunnlag på grunn av barnas tilknytning til Norge etter å ha bodd her i over fem år. Tillatelsen ble begrenset fordi det var tvil om familiens identitet.
  3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    UNE omgjorde UDIs avslag på statsborgerskap fordi klageren var uføretrygdet og dermed unntatt fra kravet om selvforsørgelse, og kravet til å ikke ha mottatt økonomisk sosialstønad. På grunn av klagerens helseproblemer ble det gjort unntak fra kravet om prøve i norsk muntlig og samfunnskunnskap.
  4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren ba om omgjøring av UNEs vedtak om avslag på søknad om beskyttelse. Han opplyste om alvorlige og kroniske helseplager, med omfattende omsorgsbehov. UNE mente at han ville få tilfredsstillende omsorg i hjemlandet.