1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Delvis tatt til følge
    Klagerne fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag fordi barna i familien hadde vært lenge i Norge. Tillatelsen ble begrenset fordi klagerne ikke hadde dokumentert sin identitet.
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren og hennes barn fikk opphold på humanitært grunnlag på grunn av barnas tilknytning til Norge etter å ha bodd her i over fem år. Tillatelsen ble begrenset fordi det var tvil om familiens identitet.
  3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke beskyttelse i Norge. UNE mente en tilbakevending til hans hjemsted i Afghanistan ikke vil innebære en risiko for forfølgelse eller andre alvorlig overgrep. UNE mente at det heller ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge ut fra den betydning disse begrepene har i utlendingsloven. UNE vurderte barnets beste, men kom etter en helhetlig vurdering til at oppholdstillatelse ikke ble gitt.
  4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
    Avgjørelsesform: Stornemnd
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.