1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke familieinnvandring med ektefelle i Norge fordi hun ikke oppfylte kravet til forsørgelse (underholdskravet). Referansepersonen mottok arbeidsavklaringspenger