1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2017
    Avgjørelsesform: Stornemnd
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Saken gjaldt opphør av flyktningstatus og tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse. Stornemnda kom til at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er vesentlig endret de siste fem årene, og at endringen er av en tilstrekkelig varighet til at mange flyktninger kan returnere dit. Stornemnda behandlet to saker.
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE tilbakekalte tillatelser til å arbeide som faglært fordi klageren ved søknad hadde fremlagt falsk dokumentasjon på sin utdannelse.
  3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Tilbakekall av midlertidig og permanent oppholdstillatelse på grunn av uriktige opplysninger om alder, familierelasjoner og hjemsted. Klageren har erkjent dette.
  4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens italienske Schengen-visum ble annullert/tilbakekalt. Det var åpenbart at vilkårene for å få visum ikke var oppfylt da han fikk visumet. Han hadde reist direkte til Norge og ikke til Italia der han skulle være turist.
  5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens spanske Schengen-visum ble annullert. UNE mente det var åpenbart at vilkårene for å få visum ikke var oppfylt da han fikk innvilget visumet.
  6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens oppholdstillatelse ble tilbakekalt fordi hun hadde oppholdt seg utenfor Norge for lenge i løpet av tillatelsens varighet.
  7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens oppholdstillatelse ble tilbakekalt fordi ektefellen ikke oppfylte kravet til fremtidig inntekt som stilles ved familieinnvandring.
  8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens oppholdstillatelse og flyktningstatus ble tilbakekalt. Han oppga ikke at han hadde oppholdstillatelse i trygt tredjeland da han søkte om beskyttelse i Norge og ble innvilget dette.
  9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens tillatelser ble tilbakekalt fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger til UNHCR om identitet, klan, geografisk tilhørighet og beskyttelsesbehov. Hun hadde blitt relokalisert til Norge, og hennes oppholdstillatelse her var gitt på grunnlag av de uriktige opplysningene.
  10. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk tilbakekalt statsborgerskapet fordi han hadde oppgitt uriktige opplysninger om at han var statsløs og fortiet at han hadde statsborgerskap i et annet land. Nemnda kom til at det ikke var uforholdsmessig med tilbakekall, til tross for klagerens tilknytning til Norge og hans familie her.