1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2020
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  UNE tok i stornemnd stilling til bruk av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav d i tilbakekallssaker. En søknad om beskyttelse kan etter bestemmelsen nektes realitetsbehandlet hvis utlendingen har hatt opphold i et trygt tredjeland. Nemnda mente at utlendingsmyndighetene ikke har hjemmel til å nekte å realitetsbehandle en søknad om beskyttelse med mindre utlendingen på vedtakstidspunktet har adgang til innreise i det aktuelle tredjelandet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE opprettholdt UDIs vedtak om tilbakekall av permanent oppholdstillatelse og tidligere oppholdstillatelser. Bakgrunnen var at klageren da han søkte beskyttelse hadde oppgitt å være fra Somalia, mens det senere kom frem at han egentlig var fra Djibouti.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk opprinnelig innvilget beskyttelse i Norge, som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Tillatelsen ble tilbakekalt da utlendingsmyndighetene oppdaget at klageren var pakistansk borger. Klageren ble også utvist.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om hva som var hans hovedformål da han inngikk ekteskap med en norsk borger (omgåelsesekteskap). Nemnda kom frem til at tilbakekall ikke var uforholdsmessig til tross for lang botid i Norge. Nemnda vurderte også om det var gyldig forfall i saken som tilsa at nemndmøte burde utsettes på nytt.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk ikke tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse for å arbeide som helsefagarbeider. UNE fant at hverken lov eller forarbeider gir adgang til å forby en søker å ha flere arbeidsgivere i tillegg til sin hovedarbeidsgiver. Det var heller ikke holdepunkter for at utlendingen hadde forsøkt å omgå utlendingslovens bestemmelser. Dermed hadde UDI lagt en uriktig lovforståelse til grunn for sitt vedtak om tilbakekall
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt statsborgerskapet fordi han hadde oppgitt uriktige opplysninger om at han var borger av Somalia. Han hadde også mest sannsynlig gitt uriktige opplysninger om bosted og familie. Nemnda kom til at det ikke var uforholdsmessig med tilbakekall, til tross for klagerens tilknytning til Norge og hans familie her.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt deler av oppholdstillatelsen gitt i familieinnvandring fordi hun i en periode ikke oppfylte vilkåret om å bo med ektefellen.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens permanente oppholdstillatelse og flyktningstatus ble tilbakekalt fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sitt asylgrunnlag og mannlige nettverk.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk ikke tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse. UNE viste til at hverken regelverk eller praksis stiller noe krav om at et barn skal være under foreldrenes daglige omsorg ved fornyelse av en oppholdstillatelse i familieinnvandring med foreldrene. UNE mente at det fremstår som urimelig at norske myndigheter skal kreve at man ikke kan inngå ekteskap eller få en samboer etter at man har flyttet hjemmefra og begynt sitt voksenliv.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE tilbakekalte deler av klagerens oppholdstillatelse. Forutsetningen for hennes tillatelse var at hun skulle være au pair i Norge. Da klageren ble oppsagt som au pair før tillatelsen utløp, var denne forutsetningen ikke lenger oppfylt.