1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk ikke tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse for å arbeide som helsefagarbeider. UNE fant at hverken lov eller forarbeider gir adgang til å forby en søker å ha flere arbeidsgivere i tillegg til sin hovedarbeidsgiver. Det var heller ikke holdepunkter for at utlendingen hadde forsøkt å omgå utlendingslovens bestemmelser. Dermed hadde UDI lagt en uriktig lovforståelse til grunn for sitt vedtak om tilbakekall
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klagerens statsborgerskap ble likevel ikke tilbakekalt. Nemnda mente tilbakekall var uforholdsmessig blant annet på grunn av hans tilknytning til Norge.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs tilbakekall av klagerens oppholdstillatelse, fordi det ikke var sannsynlighetsovervekt for at klageren hadde gitt uriktige opplysninger da han søkte om beskyttelse i Norge. Han ble samtidig innvilget permanent oppholdstillatelse.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk ikke tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse. UNE viste til at hverken regelverk eller praksis stiller noe krav om at et barn skal være under foreldrenes daglige omsorg ved fornyelse av en oppholdstillatelse i familieinnvandring med foreldrene. UNE mente at det fremstår som urimelig at norske myndigheter skal kreve at man ikke kan inngå ekteskap eller få en samboer etter at man har flyttet hjemmefra og begynt sitt voksenliv.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse med flyktningstatus og sin permanente oppholdstillatelse fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet og sitt asylgrunnlag. UNE mente at det var riktig å benytte seg av adgangen til å kalle tilbake oppholdstillatelsene. UNE fant videre at klageren ikke hadde et beskyttelsesbehov og han var heller ikke vernet mot retur til hjemlandet. Han ble også utvist.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt statsborgerskapet fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet til norske myndigheter og fortiet at hun hadde fått oppholdstillatelse med en annen identitet. Nemnda kom til at det ikke var uforholdsmessig med tilbakekall, til tross for lang botid og relativt god integrering i Norge. Nemnda vurderte også om det var gyldig forfall i saken som tilsa at nemndmøtet bør utsettes på nytt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens midlertidige og permanente oppholdstillatelser ble tilbakekalt fordi foreldrene hadde forklart seg uriktig om slektskap og hennes beskyttelsesbehov.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk opprinnelig innvilget beskyttelse i Norge, som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Tillatelsen ble tilbakekalt da utlendingsmyndighetene oppdaget at klageren var pakistansk borger. Klageren ble også utvist.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om hva som var hans hovedformål da han inngikk ekteskap med en norsk borger (omgåelsesekteskap). Nemnda kom frem til at tilbakekall ikke var uforholdsmessig til tross for lang botid i Norge. Nemnda vurderte også om det var gyldig forfall i saken som tilsa at nemndmøte burde utsettes på nytt.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk tilbakekalt oppholdstillatelsen for den perioden hun ikke hadde bodd sammen med ektefellen.