1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren ble utvist med varig innreiseforbud. Klageren var straffedømt flere ganger, og UNE mente at hensynet til offentlig orden tilsa at han skulle utvises. UNE mente også at han utgjorde en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.