1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger fordi referansepersonen var blitt norsk statsborger. Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge, som tilsa at hun likevel skulle få opphold her.