1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  I motsetning til UDI mente UNE at det skulle gjøres unntak fra vilkåret om selvforsørgelse i klagerens sak om statsborgerskap. Søknaden hennes ble derfor innvilget.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi hun ikke oppfylte kravet om å ha vært selvførsørget de siste 12 månedene. Det var ikke grunn til å gjøre unntak fra kravet. UNE behandlet saken etter de gamle reglene for permanent oppholdstillatelse, fordi UDI fattet vedtak før de nye reglene trådte i kraft 01.02.2021.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse på UNEs vedtakstidspunkt.