1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren var bosatt i Norge og hadde søkt om å løse seg fra sitt norske statsborgerskap. Søknaden ble avslått fordi UNE mente at det ikke var urimelig å nekte løsning fra det norske statsborgerskapet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  I motsetning til UDI mente UNE at det skulle gjøres unntak fra vilkåret om selvforsørgelse i klagerens sak om statsborgerskap. Søknaden hennes ble derfor innvilget.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde dobbelt statsborgerskap, men mistet det norske da hun fylte 22 år fordi hun ikke hadde bodd lenge nok i Norge eller Norden. Hun fikk ikke sitt norske statsborgerskap tilbake fordi hun ikke var omfattet av vilkårene for gjenerverv.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknaden om å beholde sitt norske statsborgerskap etter fylte 22 år fordi hun ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på sin søknad om norsk statsborgerskap. Hun hadde ikke gjennomført alle delprøvene i norsk nødvendig for å unnta henne fra kravet om norskopplæring.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde ikke oppholdt seg i Norge med oppholdsrett som EØS-borger de siste tre årene. UNE avslo derfor klagen på vedtak om norsk statsborgerskap.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde dokumentert kunnskap i norsk muntlig.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi hun ikke oppfylte kravet om å ha vært selvførsørget de siste 12 månedene. Det var ikke grunn til å gjøre unntak fra kravet. UNE behandlet saken etter de gamle reglene for permanent oppholdstillatelse, fordi UDI fattet vedtak før de nye reglene trådte i kraft 01.02.2021.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens søknad om norsk statsborgerskap ble avslått begrunnet med ikke utholdt karenstid.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble innvilget statsborgerskap. UNE mente klagerens svekkede troverdighet i forbindelse med sitt beskyttelsesgrunnlag og reiserute ikke påvirket ID-vurderingen.