1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren anførte å ha mottatt supplerende sosialhjelp, UNE mente at hans økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven ikke kunne anses som supplerende sosialhjelp.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag på permanent oppholdstillatelse fordi UNE mente at særlige grunner tilsa at det kunne gjøres unntak fra kravet til at klageren må ha forsørget seg selv.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk permanent oppholdstillatelse. Klageren oppfylte kravet til selvforsørgelse i løpet av de siste 12 månedene før UNEs vedtak og fikk dermed innvilget søknaden.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE opprettholdt avslaget på søknad om permanent oppholdstillatelse. Klageren oppfylte ikke vilkåret om selvforsørgelse og det var ikke særlige grunner til å gjøre unntak fra dette.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge for å etablere eget firma her, fordi han ikke hadde dokumentert at han var i stand til å forsørge seg selv.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke permanent oppholdstillatelse fordi hun ikke fylte vilkåret om selvforsørgelse. Overføring av midler fra ektefellen ble ikke tatt med i beregningen.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke permanent oppholdstillatelse fordi han ikke hadde forsørget seg selv det siste året.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på sin søknad om permanent oppholdstillatelse fordi vilkåret om selvforsørgelse ikke var oppfylt. Nemndas flertall mente at det heller ikke forelå særlige grunner til å gjøre unntak fra kravet.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke permanent oppholdstillatelse fordi hun ikke hadde forsørget seg selv det siste året.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk innvilget permanent oppholdstillatelse. Etter klageoversendelsen dokumenterte hun at hun hadde meldt inntekt i utlandet til norske myndigheter, og UNE kunne dermed legge inntekten til grunn i beregningen av selvforsørgelseskravet.