1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens oppholdstillatelse og flyktningstatus ble tilbakekalt. Han oppga ikke at han hadde oppholdstillatelse i trygt tredjeland da han søkte om beskyttelse i Norge og ble innvilget dette.