Sist oppdatert: 12.01.202312.01.2023

Sammendrag: Studie

Klageren fikk avslag på søknad om tillatelse som student fordi studiet ikke var en videreføring av hans tidligere studier i Norge

Bakgrunn

Klageren hadde først en treårig oppholdstillatelse i Norge for å studere til en mastergrad ved en vitenskapelig høyskole. Han fikk deretter ny oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker for ett år frem til april 2022.

Før utløpet av denne tillatelsen søkte han om ny midlertidig oppholdstillatelse for å studere til en ny mastergrad ved samme studiested som han hadde studert ved tidligere. Vedlagt søknaden lå det blant annet kopi av klagerens pass, opptaksbrev, uttalelse fra studiestedet, kontoutskrifter, sykmelding, arbeidsavtale, vitnemål og leiekontrakt.

UDI mente at studiet ikke var en videreføring av klagerens tidligere studier, og avslo søknaden.

UNEs vurdering

Etter regelverket skal en oppholdstillatelse for studier som hovedregel bare fornyes ved endring i studieplanen hvis den nye utdanningen er en videreføring av det tidligere studiet.

Videreføring betyr at studiet i utgangspunktet må være på et høyere nivå enn det tidligere studiet i Norge. Det kan gjøres unntak fra dette slik at en ny mastergrad i visse tilfeller kan ses på som en videreføring av tidligere mastergrad. Da må det nye studiet være en fordypning innen det samme fagområdet og klart øke klagerens mulighet for arbeid som forsker eller opptak til doktorgradsstudier. Det er et vilkår at det nye og/eller det gamle studiestedet bekrefter at det nye studiet er en videreføring. I denne saken mente UNE at det nye studiet var en endring av klagerens studieplan.

For å kunne bytte studieplan, må klageren ha avsluttet sin tidligere grad, og heller ikke ha vært vesentlig forsinket i de tidligere studiene. Mer enn ½ års forsinkelse regnes som en vesentlig forsinkelse. I dette tilfellet hadde klageren fullført den første mastergraden ett år forsinket. Dette var en vesentlig forsinkelse. UNE mente at klagerens opplysning om at forsinkelsen skyldtes koronapandemien ikke kunne tilsi en annen vurdering. Sykmeldingen klageren hadde lagt frem, gjaldt dessuten en sykdomsperiode etter at klageren hadde fullført sine tidligere studier.

Vilkårene for ny oppholdstillatelse som student var dermed ikke oppfylt.

UNE mente at det heller ikke var sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som tilsa at klageren likevel skulle få oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?