Sist oppdatert: 12.01.2023 12.01.2023

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å arbeide som assistent ved et norsk sykehus fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for stillingen.

Bakgrunn

Klageren hadde tidligere hatt oppholdstillatelse som au pair i Norge i to år. Hun søkte deretter om oppholdstillatelse for å arbeide på et norsk sykehus.

UDI mente at stillingen klageren var tilbudt, ikke krever faglært kompetanse og avslo søknaden.

I klagen skrev klageren at stillingen hun var tilbudt, hadde tittelen assistent fordi hun måtte bestå noen ekstra fag for å få autorisasjon innenfor yrket sitt i Norge, og at sykehuset derfor ikke kunne tilby henne slik stilling. Arbeidsoppgavene var imidlertid de samme.  

UNEs vurdering

UNE skrev at klagerens bachelor-grad fra hjemlandet tilsa at hun var å anse som faglært. For å få en oppholdstillatelse som faglært er det et krav om at kompetansen er nødvendig for stillingen. Det betyr at hoveddelen av arbeidsoppgavene i den tilbudte stillingen krever kompetanse som faglært, og at klageren har nettopp denne kompetansen.

Siden hun ikke hadde autorisasjon i Norge for å utføre oppgaver innenfor yrket hun var utdannet til i hjemlandet, mente UNE at dette tilsier at faglært kompetanse ikke er nødvendig for assistentstillingen hun var tilbudt. I tillegg bemerket UNE at det tilbudte lønnsnivået indikerte at det var tale om ufaglært arbeid.

UNE konkluderte med at faglært kompetanse ikke var relevant for stillingen og opprettholdt avslaget.

Var dette sammendraget nyttig?