Sist oppdatert: 01.06.202201.06.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å arbeide som tømrer i Norge, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han var faglært eller hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsreglene.

Bakgrunn

Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som tømrer for et firma. Han la frem blant annet arbeidstilbud og -kontrakt, vitnemål, arbeidsattester og et brev der han skrev at utdannelsen fra hjemlandet tilsvarte utdanningsprogrammet "Bygg og anleggsteknikk" på videregående skole i Norge. UDI avslo søknaden fordi de mente at klageren ikke hadde fremlagt dokumentasjon på at han var faglært eller hadde spesielle kvalifikasjoner som tilsvarte en tømrerutdanning i Norge.

I klageomgangen pekte advokaten blant annet på at det ikke var store forskjeller mellom utdanningssystemet i Norge og klagerens hjemland. I tillegg hadde klageren blant annet lang erfaring fra sitt yrke og fått en gruppelederstilling. Vedlagt klagen var blant annet attest fra utdanningsinstitusjon, arbeidsattester og arbeidskontrakt.

Vurdering og konklusjon

For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev eller ha utdanning fra høyskole/universitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Fagutdanning betyr en fullført utdanning som minimum tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge.

UNE mente at det ikke var sannsynliggjort at klageren var faglært tømrer. For å bli tømrer kreves det fire års utdanning, hvorav to år på skole og to år opplæring i bedrift. Klageren hadde lagt frem vitnemål fra hjemlandet som viste at han hadde tatt en yrkesrettet fagutdanning på videregående skoles nivå innenfor bygg. UNE kunne imidlertid ikke se at emnene i klagerens vitnemål tilsvarte en tømrerutdanning i Norge. Selv om enkelte av emnene i klagerens utdanning kunne være relevante til tømrerfaget, syntes utdannelsen samlet å dekke et bredt spekter av fagfelt i byggebransjen. Det var heller ikke gitt noe informasjon om de konkrete fagenes innhold. Klageren hadde i tillegg fremlagt forskjellige opplysninger om utdanningens varighet og dette svekket troverdigheten av at han hadde fullført minimum treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå.

Fordi klageren ikke hadde dokumentert formell kompetanse, vurderte UNE om han hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsforskriften. UNE viste til fast praksis og at det skal mye til for å gi en tillatelse som faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Som hovedregel må klageren ha praktisk erfaring og opplæring av minst dobbelt så lang varighet som den manglende formelle utdanningen. Det stilles krav til grundig dokumentasjon på yrkeserfaring. Tømrerutdanning i Norge har en varighet på fire år og dette betyr at klageren må ha minst åtte års arbeidserfaring. UNE mente at klagerens fremlagte attester manglet detaljert informasjon om klagerens opplæring, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner knyttet til tømreryrket.

UNE konkluderte med at klageren ikke oppfylte vilkårene som faglært arbeidstaker.

Var dette sammendraget nyttig?