Sist oppdatert: 28.01.202228.01.2022

Sammendrag: Statsborgerskap

Klagerens søknad om norsk statsborgerskap ble avslått begrunnet med ikke utholdt karenstid.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte om norsk statsborgerskap. Vedlagt søknaden var blant annet en uttømmende og utvidet politiattest hvor det fremgikk at klageren hadde en bot på 6000 kroner subsidiært fengsel i 12 dager for overtredelse av straffeloven.

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester foretok to år senere en fornyet vandelskontroll. Vandelsattesten viste et nytt forhold tilsvarende 5000 kroner bot (subsidiært 10 dager fengsel) for overtredelse av utlendingsloven.

UDI avslo søknaden om statsborgerskap fordi klageren ikke hadde utholdt sin karenstid. Boten på 5.000 kroner, subsidiært 10 dagers fengsel, ga isolert sett en karenstid på to år, bot på 6.000 kroner, subsidiært 12 dagers fengsel, ga isolert sett en karenstid på to år, regnet fra vedtakelsesdatoen, se statsborgerforskriften § 5-1.

Statsborgerforskriften § 5-1 ble endret 01.06.2020. Endringene gjaldt kun søknader som ble fremmet etter denne datoen. Karenstiden ble derfor beregnet etter tabellen slik den var før denne endringen. UDI vurderte dette slik: Når en person flere ganger er ilagt reaksjoner for straffbare forhold, tas det utgangspunkt i den karenstiden som isolert sett utløper sist. Dette er straffbart forhold nr. 1. Det gis et tillegg på halvparten av den karenstiden som hver av de andre reaksjonene isolert sett ville gitt. Den samlede karenstiden skal ikke overstige det dobbelte av den karenstiden som isolert sett utløper sist, se statsborgerforskriften § 5-6.

UDI vurderte at de øvrige reaksjonene etter dette ga ett år karenstid. Samlet blir karenstiden tre år.

I klagen skrev advokaten at forelegget ikke stod i forhold til handlingen som begrunnet forelegget.

UNEs vurdering

UNE mente at reglene om karenstid ikke åpnet for skjønnsmessige vurderinger. UNE var enig i UDIs beregning av karenstid i vedtaket. Vilkårene for å gi klageren norsk statsborgerskap var derfor ikke oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?