Sist oppdatert: 24.03.202124.03.2021

Sammendrag: Utvisning

Klageren ble varig utvist fordi han var ilagt fengselsstraff for grov narkotikaforbrytelse i Norge. Han hadde ingen tilknytning til Norge, og det var derfor ikke et uforholdsmessig tiltak å utvise ham.

Bakgrunn

UDI utviste klageren fordi han var dømt til fengsel i tre år og syv måneder for innførsel av i underkant av tre kilo kokain fra Brasil til Norge. Klageren ble ilagt varig innreiseforbud, og meldt inn i Schengen informasjonssystem (SIS).

Vurdering og konklusjon

UNE konstaterte at de grunnleggende vilkårene for utvisning etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav c var oppfylt. Klageren hadde ikke oppholdstillatelse, og var idømt fengselsstraff.

UNE bemerket at en utlending ikke kan utvises hvis det fremstår som et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller den nærmeste familien. Det skal da foretas en avveining av det straffbare forholdets alvor, opp mot tilknytningen til Norge.

UNE mente at det ikke var uforholdsmessig å utvise klageren. Klageren var dømt for en alvorlig narkotikaforbrytelse, som har en strafferamme på ti års fengsel. UNE viste til at det går frem av lovens forarbeider at alvorlige forbrytelser, som narkotikaforbrytelser, bør føre til utvisning.

Klageren hadde ingen personlig tilknytning til Norge; han har aldri hatt oppholdstillatelse og har ingen tilknytning gjennom familie her som kunne gjøre utvisning uforholdsmessig.

Utvisning med varig innreiseforbud var derfor ikke uforholdsmessig. UNE mente også at alvoret i det straffbare forholdet, og sammenliknbar praksis tilsa at adgangen til å utvise bør benyttes.

Det var ingen informasjon i saken som tilsa at adgangen til å registrere klageren i SIS ikke skulle benyttes. Også denne delen av UDIs vedtak ble derfor opprettholdt.

Var dette sammendraget nyttig?