Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Klageren fikk endelig avslag på sin søknad om beskyttelse i 2011. Hun reiste ikke ut og anmodet en rekke ganger om omgjøring av avslaget. Hun ble så utvist grunnet langvarig ulovlig opphold. I hennes siste omgjøringsanmodning vises det til at hun har hatt omfattende sur-pace aktivitet i Norge i de seneste årene og at aktiviteten er i tilknytning til et ulovlig politisk parti.

Nemnda fant klagers fremstilling troverdig. Hennes politiske aktivitet ble etter konkret vurdering funnet tilstrekkelig omfattende og synbar ift å utløse et beskyttelsesbehov. Det ble lagt avgjørende vekt på at manglende/usikker landinformasjon knyttet til risikobildet måtte tilsi at det ble utvist forsiktighet ved risikovurderingen.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort gjennom fremleggelse av et eritreisk identitetskort.

Nemda fant at klagers politiske aktivitet ikke var motivert av mulighet for oppholdstillatelse og det ble derfor ikke gjort unntak etter loven § 28 fjerde ledd.

Klageren ble gitt tillatelse for tre år etter loven § 28 første ledd bokstav a.

Var dette sammendraget nyttig?