Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Kvinne, født 1998, søkte i 2017 familieinnvandring med sin mor. Hun var på søknadstidspunktet 19 år gammel. Hun søkte sammen med tre yngre søsken som senere fikk oppholdstillatelse i familieinnvandring med moren.

Nemnda bemerket:

«Etter utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav b, kan det gis oppholdstillatelse til forsørget barn over 18 år uten ektefelle eller samboer som fortsatt skal være en del av foreldrenes husstand, når vedkommende er eller blir igjen i hjemlandet uten foreldre eller søsken som er over 18 år eller gift, eller når det godtgjøres at vedkommende av medisinske grunner er helt avhengig av personlig omsorg fra herboende foreldre.

Klageren faller ikke inn under denne bestemmelsen. UNE viser til at hun ikke anses som en del av morens husstand. For at en utlending skal anses å være en del av foreldrenes husstand, må det sannsynliggjøres at han eller hun i nær fortid har vært og fortsatt skal være en del av foreldrenes husstand. Dette er i samsvar med departementets uttalelse i forarbeidene, jf. side 226 i Ot. prp. nr. 75 (2006-2007), hvor det fremgår at forskriftens bestemmelse typisk vil få anvendelse i tilfeller hvor en søker er siste medlem av en familie som har levd sammen i hjemlandet, hvor alle øvrige medlemmer har fått tillatelse og hvor søkeren er avhengig av å bli forsørget av de øvrige familiemedlemmene. Klageren opplyste i spørreskjemaet datert (…) 2017 at hun og referansepersonen ikke har bodd sammen siden desember 2013. Klageren har etter dette i følge det opplyste bodd sammen med sine søsken. UNE anser dermed ikke lenger klageren som en del av morens husstand.

Det er videre ikke godtgjort at klageren av medisinske grunner er helt avhengig av personlig omsorg fra herboende foreldre, jf. forskriftens § 9-7 første ledd bokstav b. UNE viser til at klageren i flere år har bodd uten sin mor mens hun har hatt de samme fysiske problemene som er anført i denne saken.

Klageren fyller etter dette ikke vilkårene i § 9-7 første ledd bokstav b.»

Var dette sammendraget nyttig?