Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Mann fikk avslag på beskyttelse av UDI og UNE. I andre omgjøringsanmodning ble det opplyst at klageren var salafier og at han hadde konvertert til salafismen før han kom til Norge. Han hadde ikke opplyst om dette ved ankomst, fordi det var først senere at denne retningen av islam ble forbudt i klagerens hjemland.

Nemnda bemerket blant annet at klageren gjennom sin lange botid i Norge hadde gjort lite for å oppsøke salafier i Norge og at han gjennom sin lange botid hadde svært begrenset kontakt med salafi-miljøer. Dette til tross for at fellesskapet er viktig for utøvelsen av troen. Klagerens anførsel om at det ikke finnes andre salafier i Norge ble ansett som tilbakevist av vitne Marius Linge, som var innkalt av UNE, blant annet for å fortelle om salafi-miljøene i Norge.

Anmodningen om omgjøring ble ikke tatt til følge. Nemnda tok ikke stilling til klagerens identitet.

Nemnda tok ikke stilling til om klageren var å anse som statsløs etter statsløskonvensjonen, da konvensjonen uansett ikke gir noen rett til oppholdstillatelse. Nemnda fant at det ikke forelå praktiske hindringer for retur som gir grunnlag for tillatelse etter forskriften § 8-7, jf. Lovens § 38.

Var dette sammendraget nyttig?