Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: EØS

Saken behandlet i sekretariatet i henhold til delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Mannlig klager søkte om varig oppholdskort som familiemedlem / ektefelle til en EØS-borger (referansen). Klagerens oppholdsrett er avledet av referansens oppholdsrett.

En EØS-borger har oppholdsrett dersom vedkommende er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, har tilstrekkelige midler eller er student, se utlendingsloven § 112. Hva som ligger i begrepet arbeidstaker vil bero på en helhetlig vurdering av inntekt, omfang av arbeidet, rettigheter i arbeidsforholdet osv. Tilsvarende vurderinger må gjøres for selvstendig næringsdrivende. En EØS-borger har varig oppholdsrett hvis vedkommende har hatt sammenhengende lovlig opphold (har utøvet EØS-rettigheter) i 5 år. EØS-borgeren kan heller ikke hatt langvarige opphold i utlandet, se utlendingsforskriften § 19-17.

UNE bemerket blant annet at etter å ha hatt et sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år vil ett familiemedlem som selv ikke er EØS-borger, få varig oppholdsrett. Vurderingen av om klageren skal gis varig oppholdsbevis vil basere seg på en vurdering av om ektefellen (EØS-borgeren) har hatt sammenhengende lovlig opphold i fem år.

Klageren hadde ikke hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år. Dette skyldes at klagerens ektefelle / referansen ikke har hatt arbeid eller inntekt av et tilstrekkelig omfang for å kunne anses som arbeidstaker og/eller selvstendig næringsdrivende i en sammenhengende periode på fem år, se utlendingsloven § 116 jf. § 114 jf. § 112. Det er heller ikke dokumentert at referansen i perioden har hatt tilstrekkelige midler eller vært student.

Referansen hadde ikke utøvet EØS-rettigheter i 2013. Det fremgår av opplysningene fra Skatteetaten at referansen i årene 2014, 2015, 2016, 2017 og hittil i 2018 har hatt tilstrekkelige inntekter til å bli ansett som arbeidstaker. Referansen fødte et barn i 2018 og har i 2018 fått utbetalt lønn fra espressobar samt sykepenger, fødselspenger og foreldrepenger fra NAV.

Den sammenhengende femårs perioden vil derfor begynne i 2014. Referansen hadde i 2018 ikke utøvet EØS-rettigheter i riket i en sammenhengende femårsperiode. Etter UNEs vurdering hadde hun ikke opparbeidet seg varig oppholdsrett.

Var dette sammendraget nyttig?