Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Gutt søkte om beskyttelse i november 2015. Han fikk avslag av UDI i november 2016. Han forlot Norge og UNE traff et formelt vedtak. Han kom tilbake på en Dublin-retur etter at klageren hadde oppholdt seg både i Frankrike og i Sveits. Klageren anmodet om omgjøring av det tidligere vedtaket i oktober 2017. Det ble opplyst at han hadde konvertert til kristendommen og nå var aktiv pinsevenn. UNE tok ikke anmodningen til følge.

I desember 2017 ble det pånytt anmodet om omgjøring og det ble fremlagt diverse dokumentasjon som støtte for anmodningen. Det ble avholdt nemndmøte med fremmøte.

Nemnda bemerket blant annet at klageren hadde svært svekket troverdighet og hans forklaring ble ikke lagt til grunn utover at han han ble ansett som afghansk borger. Hans forklaring om konvertering ble under betydelig tvil lagt til grunn. Klageren hadde svært overfladisk kunnskap om kristendommen og han fremviste svært lite refleksjon om konverteringen. Deler av hans forklaring ble ansett som påfallende.

Nemnda viste til dom i LB-2012-166185 der lagmannsretten uttalte seg om bevisvekten fra uttalelser fra kristne miljøer. Opplysningene som var gitt var ikke til hjelp for å vurdere om klageren var er reell konvertitt eller kun søker å få en tillatelse.

Nemnda uttalte videre: «Den eneste grunnen til at nemnda har funnet å konkludere med at klageren har konvertert til kristendommen er uttalelsen fra vitnet XX. Vitnet har i egenskap av verge hatt innsikt i asylsaken slik at hun kjenner til hele klagerens sak og hun skiller seg således fra de andre som har avgitt uttalelser. Hun beskriver selv at hun har en stilling som gjør at hun er vant med å stille kritiske spørsmål for å avsløre strategiske handlinger. Hun har også hatt flere diskusjoner med klageren om tro.»

Klageren ble ansett som flyktning etter utl. § 28 (1) a). Tillatelsen ble begrenset til ett år da klageren ikke har dokumentert sin identitet. Det var en forutsetning fra nemndas side at han ved fornyelse fremlegger dokumentasjon på at han fortsatt er aktiv kristen.

Var dette sammendraget nyttig?