Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte som enslig mindreårig beskyttelse i Norge 2015 og fikk endelig avslag 2017. Han begjærte deretter omgjøring og fremmet som ny anførsel at han hadde konvertert til kristendom og ble døpt i 2018. Klageren fremla ikke pass eller andre identitetsdokumenter . Klageren opplyste at han hadde hatt tazkera, men dette forsvant under en båtreise fra Tyrkia til Hellas. Klageren ga en inngående forklaring om den prosess som hadde ledet frem til at han konverterte, samt om det trosgrunnlag han hadde fått i den kristne menigheten han var blitt et medlem av.

Nemnda bemerket blant annet at det var flere forhold i klagerens forklaring som det var grunn til å stille spørsmål ved, og som nemnda oppfattet som lite troverdige. Det kunne derfor være grunn til å tvile på klagerens generelle troverdighet. På den annen side kunne nemnda ikke utelukke at klageren virkelig hadde konvertert, og nemnda vektla at klageren hadde forklart seg inngående og vist god kunnskap om den kristne tro, og gode refleksjoner rundt det å skifte religion fra islam til kristendom. Nemnda bemerket videre, med henvisning til den risiko en reell konvertitt løper ved retur til Afghanistan, at den tvil som var til stede måtte falle ut til fordel for klageren. Etter det samlede inntrykk nemnda hadde fått etter å ha hørt klagerens fremstilling i nemndmøtet, ble derfor klagerens forklaring lagt til grunn.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort.

Var dette sammendraget nyttig?