Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder hele familien.

Kvinnes søkte om asyl sammen med sin mann grunnet forfølgelse i hjemlandet. Hun hadde arbeidet på et offentlig kontor og hadde der varslet om kritikkverdige forhold som hun oppdaget. Dette medførte at hun og ektemannen ble utsatt for overfall. Hun søkte beskyttelse fra myndighetene, men opplevde at hun ikke fikk noen bistand. De flyktet til Norge hvor hun fødte en sønn.

UDI avslo da man ikke kunne se at familien risikerte forfølgelse i hjemlandet. UNE v/ sekretariatet opprettholdt avslaget. Familien fikk midlertidig forføyning av Oslo byfogdembete. Saken ble på denne bakgrunn behandlet av UNE påny, denne gangen i nemndmøte uten fremmøte da faktum ble lagt til grunn.

Nemnda bemerket:

«Nemnda har lagt klagernes forklaring til grunn. Etter en konkret vurdering basert på lagernes forklaring, hennes plassering i systemet, opplysningene om hvem hun har varslet m, Landinfos nye rapport mm., anser nemnda at klagerne har sannsynliggjort en elbegrunnet frykt for forfølgelse på bakgrunn av dels politisk oppfatning, dels tilhørende en ruppe mennesker som må anses som en sosial gruppe - "varslere".

Nemnda er av den oppfatning at det er vanskelig for personer i denne gruppen å få beskyttelse fra myndighetene. Det vises her til Landinfos rapport om hvor ansvaret for korrupsjonsbekjemping er fragmentert og at det er lite opplysninger som tilsier at det kan oppnås effektiv beskyttelse. Nemnda anser at det for disse klagerne er lite trolig at de vil få beskyttelse fra myndighetene og nemnda viser i denne sammenheng til hva klagerne har forklart om kontakt med myndighetene om anmeldelser etc. emnda anser at internflukt ikke er en aktuell problemstilling for disse klagerne.»

Det ble opprinnelig gitt en ettårig tillatelse etter § 28 (1) a) for fremskaffelse av pass for sønnen, men etter klage fra advokaten ble det gitt en ordinær tillatelse på tre år for hele familien. Foreldrene hadde fremlagt gyldig pass.

Var dette sammendraget nyttig?