Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann anførte at han risikerte forfølgelse i hjemlandet fordi han er homofil. Han la ikke frem pass eller øvrige identitetsdokumenter.

UDI fant ikke klagerens asylforklaring «noenlunde sannsynlig», og la ikke den til grunn for den rettslige vurderingen. UDI konkluderte med at klageren ikke hadde rett til beskyttelse i Norge. Han fikk heller ikke opphold på humanitært grunnlag.

Etter å ha hørt klageren forklare seg personlig om sin seksuelle legning og sine refleksjoner knyttet til dette, fant nemnda det sannsynliggjort at klageren er homofil. På bakgrunn av tilgjengelig landinformasjon om homofiles situasjon i Afghanistan og UNEs praksis i tilsvarende saker, mente nemnda at klageren risikerer forfølgelse i Afghanistan, og at han dermed har et beskyttelsesbehov som tilsier at han har krav på tillatelse som flyktning etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Klageren har ikke fremlagt dokumentasjon på sin identitet. Ut fra hans forklaring under nemndmøtet, har han heller ikke gjort noe forsøk på å fremskaffe DI-dokumenter etter at han kom til Norge. Nemnda mente at klagerens identitet var sannsynliggjort hva gjelder statsborgerskap og geografisk tilhørighet, men tok ikke stilling til om de øvrige identitetsopplysningene var korrekte da det ikke hadde avgjørende betydning for resultatet.

Klageren fikk oppholdstillatelse for ett år med mulighet for fornyelse. Begrensningen i tillatelsens varighet var begrunnet med hensynet til fortsatt ID kontroll.

Var dette sammendraget nyttig?