Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder det ene barnet.

Ektepar med 2 barn, søkte beskyttelse i 2011. De fremla ikke pass da, men fremla senere pass utstedt av ambassaden i Norge. De fikk endelig avslag i 2012. Sammendraget gjelder omgjøringsanmodning nr. 4. Det ble anført at mor og barna hadde konvertert.

Nemnda bemerket blant annet at det på bakgrunn av svært kort tid fra klageren tok kontakt med menigheten til hun ble døpt, ikke kunne legges til grunn at hun hadde en genuin kristen overbevisning allerede på dåpstidspunktet. At det skjedde relativt umiddelbart etter at nok et anført asylgrunnlag ikke hadde ført frem, ga også god grunn til å mistenke at den egentlige motivasjonen var å skaffe et oppholdsgrunnlag. Etter en helt konkret vurdering kom nemnda imidlertid til at det var tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren nå var reelt kristen. Det ble sett hen til undervisning hun hadde fått og til hennes miljø. I nemndmøtet fremstod hun med kristen overbevisning og god kunnskap om kristendommen. Hun var i en alder da man ofte er søkende og har et påvirkelig sinn, samtidig som mange ofte også søker seg ut av familien, og det var troverdig at hun var blitt grepet av pinsekirkens budskap. Nemnda tok i vurderingen hensyn til at klageren var barn. Klageren risikerte forfølgelse ved retur til Afghanistan. Det ble ikke gjort unntak fra hovedregelen om anerkjennelse som flyktning også i sur place-situasjoner. Det var ikke grunnlag for internflukt. Klageren ble innvilget tillatelse etter utl. § 28 første ledd bokstav a.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort. Klagerens mor og søsken ble gitt tillatelse etter § 38 som følge av at klageren fikk tillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?