Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble ikke tatt til følge. Dissens.

Gutt søkte asyl i 2016. Anførte forfølgelse på politisk grunnlag. Ble ansett som mindreårig, 14 år og 10 mnd. ved ankomsten. UDI behandlet saken etter at han var blitt 16 år gammel og innvilget kun en tillatelse etter § 8-8. Dette ble påklaget og det ble bl.a. vist til at han hadde vært under 15 år ved ankomsten og etter retningslinjene skulle hans sak vært prioritert.

Klageren har ikke fremlagt noen id-dokumenter.

Nemndas flertall, nemndleder og nemndmedlem, viste til at antallet saker økte i 2015 og 2016. Klagerens sak er ikke nedprioritert, men behandlet så snart det var dens tur i sakskøen. Flertallet anså at den var behandlet «uten ugrunnet opphold» etter forvaltningsloven. Flertallet viste til at retningslinjene gjelder saker fra 2015, ikke 2016 som i denne saken.

Flertallet fant klagerens forklaring lite troverdig og flertallet mente at klageren objektivt sett har omsorgspersoner i hjemlandet.

Mindretallet, ett nemndmedlem, anså at saksbehandlingen var over snittet. Hans sak er heller ikke behandlet i tråd med prioriteringene som var gjeldende, noe som ikke skal gå ut over den som søker. Mindretallet la til grunn at klageren ville sannsynligvis fått en begrenset tillatelse betinget av å legge frem id-dokumenter ved fornyelse. Mindretallet var også i tvil om klagerens troverdighet og påpekte forhold i forklaringen som fremsto som direkte usanne.

På bakgrunn av flertallets vota ble klagen ikke tatt til følge.

Var dette sammendraget nyttig?