Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte beskyttelse 2015. Anførte å være mindreårig. Fremla ingen form for dokumentasjon på sin identitet. Anførte risiko for forfølgelse på grunn av en privat konflikt.

UDI avslo søknaden da klagerens forklaring ikke fremstod som troverdig.

I klageomgangen ble det opplyst at klageren hadde konvertert til kristendommen og at han var døpt. Under nemndmøtet fremla klagerens dåpsattest.

Nemnda opprettholdt UDIs vedtak. Når det gjaldt klagerens identitet mente nemnda at denne ikke var sannsynliggjort. Nemnda la til grunn at klageren på tidspunkt for vedtaket var minst 18 år gammel.

Klagerens forklaring om omstendighetene rundt den hendelse som hadde vært utslagsgivende for den anførte private konflikten i hjemlandet, fremstod ikke som troverdig for nemnda. Nemnda viste blant annet til at klagerens forklaring stod i motstrid til foreliggende landinformasjon og at klagerens forklaring fremstod som svært lite sannsynlig. Nemnda viste også til at klageren hadde besvart nemndas spørsmål med korte og unnvikende svar.

Nemnda mente at heller ikke klagerens forklaring om at han hadde konvertert til kristendommen kunne legges til grunn som troverdig. Nemnda viste blant annet til at klageren i stor grad ikke besvarte nemndas spørsmål om konverteringen og at han ikke ga noen troverdig forklaring på hvorfor han hadde valgt bort islam til fordel for kristendommen.

Var dette sammendraget nyttig?