Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Sammendraget gjelder en enslig mindreårig asylsøker som oppga å være under 16 år da han kom til Norge i 2015. Han fremla ikke identitetsdokumenter.

Klageren opplyste at han hadde holdt vakt på en sikkerhetspost, og at Taliban hadde fått vite om det. Klagerens mor ble av den grunn bekymret for han, og de solgte derfor butikken de hadde for å finansiere reisen til Norge. Klageren oppga også at han var utsatt fordi han er hazara.

UNE la i likhet med UDI til grunn at klagerens oppgitte alder var korrekt, og at han var mindreårig. UNE tok ikke stilling til om klagerens oppgitte identitet - utover om alderen - var korrekt.

Troverdigheten av klagerens forklaring ble det ikke tatt stilling til, ettersom vilkårene for beskyttelse uansett ikke var oppfylt. UNE tok likevel utgangspunkt i forklaringen for å vurdere om klageren kunne risikere forfølgelse ved retur.

UNE tiltrådte UDIs begrunnelse, der det blant annet ble vist til at visse jobber i Afghanistan kan føre til trusler og overgrep fra Taliban eller opprørsgrupper, men at hensikten med dette er å få personen til å slutte i jobben. Risikoen for trusler og sanksjoner faller dermed bort hvis personen slutter i jobben. UNE tiltrådte også UDIs begrunnelse som viste til at det ikke er støtte i landinformasjonen for at hazaraer på generelt grunnlag risikerer forfølgelse.

Det ble lagt til grunn at sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted i Ghazni-provinsen var tilstrekkelig stabil for retur dit.

UNE vurderte videre om det var grunnlag for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, men kom til at vilkårene ikke var oppfylt. Det ble vist til at klageren blant annet hadde mor, søsken og andre familiemedlemmer på hjemstedet. UNE la til grunn at dette nettverket hadde tilstrekkelig omsorgsevne og resurser til å ta vare på klageren ved retur.

Var dette sammendraget nyttig?