Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Klageren fryktet forfølgelse på grunn av sin homofile legning. Hans familie ville ikke tolerere dette om det ble kjent, og han fryktet at de ville ta livet av ham. Videre fryktet han reaksjoner fra lokalsamfunnet. Han kunne heller ikke se for seg å leve med en kvinne, men forventningene om ekteskap ville komme mer og mer. Dette ville kunne lede til at han så seg tvunget til å avsløre sin legning.

Nemnda la klagerens forklaring til grunn, og det var ingen grunn til å betvile hans legning.

Homofil legning omfattes klart av konvensjonsgrunnen «medlemskap i en sosial gruppe».

Nemnda la til grunn at klageren ved en retur vil hemmeligholde sin legning. Årsakene bak klagerens hemmelighold var i denne saken frykten for å bli drept av familien og/eller lokalmiljøet. Etter nemndas vurdering understøtter landinformasjonen at homofile kan risikere dette, dersom de er åpne om sin legning. I den rettslige vurderingen ble det tatt utgangspunkt i Høyesteretts dom av 29.03.2012.

Klageren hadde følgelig krav på beskyttelse, jf. utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Nemnda bemerket også at klageren sto i fare for å risikere tvangsekteskap, hvilket er å anse som forfølgelse, jf. utlendingsloven § 29. Han ville i realiteten ikke ha mulighet til å motsette seg ekteskap, uten samtidig å bidra til mistanker rundt sin legning. Dette kunne igjen lede til alvorlige reaksjoner mot ham.

Klagerens identitet ble under noe tvil ansett sannsynliggjort. Han hadde ikke lagt fram pass. Tillatelse ble derfor gitt for ett år av hensyn til fortsatt identitetskontroll. Klageren ble anmodet om fremleggelse av pass ved søknad om fornyelse av tillatelsen.

Var dette sammendraget nyttig?