Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Mann søkte om oppholdstillatelse i familieinnvandring med ektefelle. Referansepersonen er iransk statsborger med bakgrunn fra Afghanistan, men er i dag norsk statsborger.

UNE avslo søknaden fordi vilkåret i lovens § 40 om at begge partene er 24 år ikke var oppfylt. Ekteskapet ble inngått etter at referansepersonen kom til Norge, og referansepersonen er under 24 år. 24 års kravet er derfor ikke oppfylt.

Det kan gjøres unntak dersom det er åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig. UNE kom frem til at det ikke er åpenbart at ekteskapet er frivillig. Det ble blant annet vist til at partene kommer fra et land hvor tvangsekteskap forekommer. Det ble videre vist til at det er nærmest umulig for utlendingsmyndighetene å fastslå med høy grad av sikkerhet at ekteskapet åpenbart er frivillig. UNE kunne heller ikke se at ekteskapet strider mot de kulturelle normene i den afghanske diasporaen i Iran på en måte som gjør det helt usannsynlig at familiene eller andre har presset gjennom sitt ønske i valg av ektefelle.

UNE kom videre frem til at det ikke forelå sterke menneskelige hensyn som talte for å gi en oppholdstillatelse etter lovens § 49 eller § 38.

Var dette sammendraget nyttig?