Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Statsborgerskap

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Kvinne søkte om norsk statsborgerskap. UDI avslo søknaden på bakgrunn av at hun ikke hadde dokumentert å ha gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller dokumentert tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Hun hadde ikke tilstrekkelig antall timer norskopplæring og hun erkjente dette i klagen, men hun mente at opplæringen i tillegg til hennes realkompetanse og erfaring fra mange års erfaring i norsk arbeidsliv innebar at hun samlet sett hadde tilstrekkelig kunnskap i norsk.

UNE bemerket blant annet at kravet om gjennomført norskopplæring er ikke oppfylt, da klageren kun hadde dokumentert å ha gjennomført 273 timer opplæring i norsk og samfunnslære. Videre ble det ikke gjort unntak etter statsborgerforskriften § 4-2 eller § 4-3. UNE viste til at kravet om gjennomført norskopplæring og unntak fra dette er uttømmende regulert i statsborgerloven § 8 og statsborgerforskriften kapittel 4. Disse bestemmelsene åpner ikke for skjønnsmessige unntak basert på realkompetanse og daglig bruk, og UNE kan dermed ikke akseptere dette som erstatning for manglende godkjent norskopplæring.

Det forelå heller ikke særlig sterke grunner for å gjøre unntak i klagerens sak etter statsborgerloven § 19.

Var dette sammendraget nyttig?